Beste deelnemer,

Per 1 januari 2015 is de pensioenregeling van Cabine aangepast door CAO-partijen Cabine.
Aanleiding voor het pensioenakkoord is enerzijds de nieuwe fiscale wetgeving voor pensioenopbouw per 1 januari 2015 en anderzijds de gestegen kosten van de herverzekering.

Wijziging pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar

Per 1 januari 2015 is de pensioenrichtleeftijd omhoog gegaan van 65 naar 67 jaar. Tot nu toe ging SPTGC bij alle berekeningen uit van een zogenaamde pensioenrekenleeftijd van 65 jaar. Vanaf 1 januari 2015 verhogen we deze pensioenrekenleeftijd van 65 naar 67 jaar. Dit betekent dat wij bij het berekenen van uw toekomstige pensioen ervan uitgaan dat uw pensioen ingaat op uw 67ste.

Het pensioen wordt daarmee feitelijk opgebouwd tot de datum waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Dit is de uiterste datum waarop u met ‘pensioenontslag’ gaat. De AOW-leeftijd is op dit moment (in 2015) 65 jaar en drie maanden en wordt in de komende jaren stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar.

Aan het pensioen dat u al hebt opgebouwd tot en met 2014 verandert niets. Dit blijft op leeftijd 65 staan. U kunt wel vragen om de uitkering uit te stellen naar een latere datum, bijvoorbeeld gelijk aan uw ontslagdatum vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Maar vanaf 1 januari 2015 berekenen wij het pensioen dat u vanaf die datum opbouwt met een pensioenrekenleeftijd van 67 jaar.

Wijziging opbouwpercentage

Met ingang van 1 januari 2015 is het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen verlaagd van 2% naar 1,64% van de vastgestelde pensioengrondslag.

Wijziging partnerpensioen

Het partnerpensioen is verlaagd van 1,25% naar 1,16% van de pensioengrondslag. Het partnerpensioen blijft op risicobasis. Dit betekent dat er geen waarde wordt opgebouwd. Het is een risicoverzekering voor partnerpensioen. Verzekerd is het risico van overlijden tijdens het dienstverband. Voor meer informatie over partnerpensioen op risicobasis, zie FAQ partner en kinderen op de pensioenwebsite. Het betreft een tijdelijk nabestaandenpensioen dat eindigt op de datum waarop uw partner 67 wordt. Daarna stopt deze. CAO-partijen zijn hiervan op de hoogte gesteld en verzocht om te beoordelen of dit een wenselijke afspraak is.

Toeslagambitie blijft niet doelgericht

De toeslagambitie blijft ‘niet doelgericht’. Dat wil zeggen dat het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks besluit of een toeslag wordt verleend, rekening houdend met de financiële positie van het pensioenfonds.

Aanpassing pensioenreglement Cabine

De wijzigingen in de pensioenregeling, welke gelden vanaf 1 januari 2015, zijn verwerkt in het pensioenreglement Cabine. Het pensioenreglement is hier te vinden.