Het bestuur van het pensioenfonds heeft onlangs het opbouwpercentage voor 2017 voor Ring Cabine vastgesteld op 1,55%. Dat is gelijk aan het percentage van 2016.

Bij het vaststellen van de opbouw kijkt het bestuur naar de pensioenpremie die zij ontvangt van werkgever en werknemers (‘beschikbare premie’) en de kosten van de pensioenopbouw. Daarvan vormen de kosten van de gegarandeerde pensioenopbouw bij Aegon het grootste deel.

Onderstaand overzicht geeft in het kort de belangrijkste cijfers en andere gegevens van de pensioenregeling in 2017 weer ten opzichte van 2016.

2017 2016
Opbouwpercentage 1,55% 1,55%
Pensioengrondslag pensioengevend salaris

minus franchise

pensioengevend salaris

minus franchise

Pensioengevend salaris 12 maal het bruto maandsalaris vermeerderd met de vakantie-uitkering en vermeerderd met de ─ indien van toepassing ─ eindejaarsuitkering. 12 maal het bruto maandsalaris vermeerderd met de vakantie-uitkering en vermeerderd met de ─ indien van toepassing ─ eindejaarsuitkering.
Maximum pensioengevend salaris € 103.317,- € 101.519,-
Franchise €   13.683,- € 13.683,-
Maximum pensioengrondslag waar de medewerker pensioen over opbouwt €   89.634,- €   87.836,-
Pensioen richtleeftijd 1e dag van de maand

67 jaar

1e dag van de maand

67 jaar

Toetredingsleeftijd 1e dag van de maand

21 jaar

1e dag van de maand

21 jaar

Pensioenpremie werknemer over pensioengrondslag 7,50% 7,50%
Pensioenpremie werkgever over pensioengrondslag 10,25% 10,25%

Nog een paar belangrijke dingen

De pensioenaanspraken die u opbouwt door betaling van pensioenpremie (werknemer- en werkgeversdeel) zijn door het fonds ondergebracht (‘herverzekerd’) bij Aegon. Deze herverzekering houdt in, dat elke euro die aan pensioenopbouw besteed wordt, gegarandeerd tot uitkering komt als u met pensioen gaat. Het contract met Aegon loopt overigens eind van dit jaar af. CAO partijen overleggen nog over de uitvoering van de pensioenregeling vanaf 1 januari 2018.

Een dergelijke verzekeringsgarantie heeft wel een prijs en door de lage rentestanden is deze sinds 2015 fors opgelopen. Over die prijs had het bestuur in 2015 een verschil van mening met Aegon. Wij hebben u eerder geïnformeerd over dat geschil met Aegon en het premietekort vanaf 2015 (zie nieuwsbericht d.d. 16 december 2016). Met Aegon is een schikking getroffen, hetgeen geresulteerd heeft in een tegemoetkoming van € 294.000,- voor Ring Cabine. Het bestuur heeft besloten dit bedrag aan te wenden voor de pensioenopbouw in 2017.

We houden dit bericht beknopt, maar in de bijlage vindt u een volledig cijfermatig overzicht van de premieopstelling van de jaren 2016 en 17 voorzien van een nadere toelichting. En u leest er ook uitgebreid over in ons jaarverslag 2016 over 2016.

Bijlage communicatie website pensioenregeling cabine