Zoals bekend onderzoekt het bestuur SPTGC (in nauw overleg met transavia.com) al geruime tijd de mogelijkheden om de aflopende herverzekeringsovereenkomst bij Nationale Nederlanden (NN) te verlengen of bij een andere verzekeraar onder te brengen. Op basis van een uitgebreide en zorgvuldige vergelijking van de verschillende mogelijkheden heeft het bestuur afgelopen week besloten om de herverzekering van pensioenaanspraken niet voort te zetten bij NN, maar bij een andere verzekeraar. De naam van deze verzekeraar zullen we pas bekend maken nadat er een overeenkomst is getekend. Deze verzekeraar zal alle nominale pensioenaanspraken die vanaf 1 januari 2013 worden opgebouwd garanderen. Er is gekozen om een contract af te sluiten zonder zogenaamde winstdeling, vanwege het feit dat een dergelijk contract door de huidige marktomstandigheden fors duurder uitvalt.

Door af te zien van winstdeling is de kans op indexatie wel kleiner. Het bestuur houdt echter in de af te sluiten overeenkomst de mogelijkheid open om over te kunnen stappen naar een winstdeling, zodra de marktomstandigheden verbeterd zijn.

Eerder dit jaar is tevens onderzoek gedaan naar het onderbrengen van onze pensioenregelingen bij KLM, vooralsnog bleek dit echter (op korte termijn) niet mogelijk te zijn. Mocht er in de komende jaren echter wel een mogelijkheid ontstaan, dan biedt de nieuwe herverzekeringsovereenkomst ruimte om een overstap op gunstige voorwaarden mogelijk te maken.

De pensioenaanspraken die tot en met 31 december 2012 zijn opgebouwd laten we zoals dat heet ‘premievrij achter’ en blijven gegarandeerd door NN. In de herverzekeringsovereenkomst met NN zijn bepalingen opgenomen over de verschillende vormen waarop dat kan. Het bestuur zal daarover in de komende weken met NN overleg voeren.

Voordat het bestuur de nieuwe herverzekeringsovereenkomst kan ondertekenen, dienen transavia.com en de vakbonden overeenstemming te hebben over de financiering. Daarnaast heeft het bestuur haar voorgenomen besluit met betrekking tot een nieuwe herverzekeringsovereenkomst ter advisering voorgelegd aan de deelnemersraad.

Zodra alle lichten ‘op groen staan’ komt het bestuur met nadere informatie

Toelichting op enkele gebruikte begrippen: wat is een nominale aanspraak? Dit houdt in dat de euro die nu in de pensioenpot wordt gestopt, bij het bereiken van de pensioenleeftijd nog steeds één euro is. Door middel van indexatie proberen we om de waarde van die euro mee te laten stijgen met de ontwikkeling van het prijspeil waardoor de koopkracht op peil blijft. Dus ook al worden de prijzen hoger, je kunt voor die euro nog steeds hetzelfde kopen. De ingelegde pensioenpremies van de afgelopen jaren zijn belegd en op die beleggingen proberen we winst te maken, waaruit bijv. indexatie gerealiseerd kan worden. Met NN is afgesproken hoe we de eventuele winst verdelen en dat noemen we ‘winstdeling’. Het besluit om vanaf 1 januari 2013 de opgebouwde pensioenaanspraken premievrij achterlaten betekent dat we vanaf 1 januari 2013 geen premie meer afdragen aan NN en de aldaar opgebouwde ‘pensioenpot’ zal uitsluitend nog kunnen groeien door bijv. het toekennen van indexatie.