Per 1 januari 2014 is de pensioenregeling van Cabine aangepast door CAO-partijen Cabine. In 2014 blijft de pensioenrichtleeftijd (rekenleeftijd) 65 jaar en het opbouwpercentage 2%.

Wijziging toeslagambitie

Vanaf 1 januari 2014 is de toeslagambitie (indexatie) aangepast voor deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden naar ‘geen doelgericht toeslagenbeleid’. Het bestuur besluit jaarlijks of een toeslag wordt verleend, rekening houdend met de financiële positie van het pensioenfonds.

Premie-aanvulling uit eigen vermogen in 2014

CAO-partijen hebben ook gekeken naar de financiering van de pensioenregeling in 2014. Het pensioenfonds heeft CAO-partijen erop gewezen dat er niet voldoende premie door werknemers en werkgever wordt opgebracht om de gewenste regeling te financieren. Omdat er vanaf 2015 nieuwe fiscale regels worden verwacht voor pensioen hebben CAO-partijen 2014 als een overbruggingsjaar bestempeld. CAO-partijen hebben het pensioenfonds verzocht in 2014 het premietekort aan te vullen uit het vrij eigen vermogen van de ring Cabine. Het bestuur voelt zich genoodzaakt hieraan mee te werken en heeft de DNB verzocht aan te geven of dit op bezwaren stuit. DNB heeft aangegeven dat het reglement in overeenstemming is met de regels van de pensioenwet voor het geven van premiekorting in de vorm van een bijdrage uit het vrij eigen vermogen.

Afspraken voor 2015

Met het oog op de nieuwe fiscale kaders welke waarschijnlijk vanaf januari 2015 gaan gelden, zullen CAO-partijen in het komende jaar overleggen over de pensioenregeling en de bijbehorende financiering. Daarbij is expliciet afgesproken en aan pensioenfonds toegezegd dat de premie kostendekkend zal zijn voor de pensioenregeling welke vanaf 2015 zal gelden, ongeacht de stand van zaken van de wetgeving op dat moment.

Fiscaal voorbehoud

De regeling voor 2014 is ter goedkeuring voorgelegd aan de belastingdienst. Indien er onverhoopt geen fiscale goedkeuring zou worden verkregen, zal de pensioenregeling met terugwerkende kracht per ingangsdatum (1 januari 2014) door het pensioenfonds SPTGC worden aangepast tot hetgeen wel fiscaal toelaatbaar is.

Aanpassing pensioenreglement Cabine

De komende tijd zal het pensioenfonds de wijzigingen in de pensioenregeling, welke gelden vanaf 1 januari 2014, verwerken in het pensioenreglement Cabine.