Organisatie

Het fonds

Stichting Pensioenfonds Transavia Grond en Cabine (SPTGC) is een ondernemingspensioenfonds. SPTGC voert de pensioenregeling uit voor de grond en cabine medewerkers van Transavia. Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden voor een deel uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer, pensioenadministratie en bestuursondersteuning. De pensioenen zijn herverzekerd bij AEGON Levensverzekering N.V. Het vermogensbeheer is ondergebracht bij AEGON Asset Management en ING Investment Management.

Het bestuur

De Stichting Pensioenfonds Transavia Grond- en Cabinepersoneel (SPTGC) wordt beheerd door een bestuur, gevormd door zeven bestuursleden, van wie er drie werkgeversleden zijn en aan worden gewezen door de directie, twee leden worden gekozen door de deelnemers , een namens de pensioengerechtigden en het laatste lid is een pensioendeskundige voorgedragen door de vakbond. Het dagelijks bestuur van het fonds wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en de secretaris. Het bestuur bestaat uit:

Bert Gerritsma:

 • Lid van verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds van het Nationaal lucht en ruimtevaart laboratorium

Laura Bruns (secretaris)

 • Bestuurslid SPTGC

Renault Bosma

 • Bestuurslid SPTGC
 • Voorzitter Bestuur SPTV

Hans Nijman (voorzitter), namens deelnemers Cabine

 • Partner in de maatschap Get in Charge

Nabil Rhayour Alami, namens deelnemers Grond

 • Bestuurslid

Bas Parson, namens de pensioengerechtigden

 • Gepensioneerde
 • Eigenaar adviesburo Nieuwe Combinaties

Om de vier jaar treedt een der door de deelnemers gekozen bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar artikel 7 van de statuten.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan heeft tot taak om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit doet het verantwoordingsorgaan aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening, de bevindingen van de visitatiecommissie en andere relevante informatie. Bovendien heeft het verantwoordingsorgaan een aantal adviesrechten. Deze adviesrechten (gevraagd en ongevraagd)zijn vastgelegd in het Reglement Verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit zes leden. Vier leden namens de actieve deelnemers ( twee voor Cabine en twee voor Grond), een lid namens de pensioengerechtigden en een namens de werkgever.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: vier vertegenwoordigers uit de kring van de deelnemers, een vertegenwoordiger uit de kring van de pensioengerechtigden en een vertegenwoordiger van de werkgever.

Leden verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit zes leden. Vier leden namens de actieve deelnemers ( twee voor Cabine en twee voor Grond), een lid namens de pensioengerechtigden en een namens de werkgever.

Het bestuur van SPTGC heeft de volgende personen benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan SPTGC:

 1. Dhr. R. Huijsman namens de werkgever
 2. Dhr. A. Boudewijn namens de werknemers van de ring Grond
 3. Dhr. P. Maree namens de werknemers van de ring Grond
 4. Mevr. M. Charoe-Meissen namens de werknemers van de ring Cabine
 5. Dhr. R. de Gooijer namens de werknemers van de ring Cabine
 6. Dhr. G. Kool namens de pensioengerechtigden

Het verantwoordingsorgaan heeft tot taak om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit doet het verantwoordingsorgaan aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening van ons fonds, de bevindingen van de visitatiecommissie en andere relevante informatie. Bovendien heeft het verantwoordingsorgaan een aantal adviesrechten. Deze adviesrechten (gevraagd en ongevraagd) zijn vastgelegd in het Reglement Verantwoordingsorgaan. Dit betreft:

 • het beleid inzake beloningen;
 • de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 • het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 • het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 • gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 • liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 • het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 • het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 • samenvoeging van pensioenfondsen en
 • de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Het verantwoordingsorgaan bepaalt zelf de vergaderfrequentie. Het verantwoordingsorgaan en het bestuur vergaderen minimaal twee keer per jaar gezamenlijk.

Voor het intern toezicht is gekozen voor een visitatiecommissie. Dit is een commissie van 3 onafhankelijke deskundige personen. Zij houden toezicht op het bestuur van het pensioenfonds. Zij beoordelen eens per jaar de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn voor (de dekkingsgraad van) het pensioenfonds.

De leden van het verantwoordingsorgaan worden gekozen. De deelnemers (werknemers) kiezen de vertegenwoordigers voor de deelnemers, en de pensioengerechtigden kiezen de vertegenwoordiging van gepensioneerden die in het verantwoordingsorgaan plaatsneemt. Hiervoor worden verkiezingen georganiseerd. Maar dit is niet het geval als er evenveel kandidaten zijn als lege plekken in het verantwoordingsorgaan. Dan komen de kandidaten automatisch op de vrije plekken. De werkgever draagt ook een vertegenwoordiger namens de werkgever aan.

U hoeft geen pensioenexpert te zijn. Maar van de leden wordt belangstelling voor pensioenen verwacht en de bereidheid om je daar verder in te verdiepen.
De tijdsbesteding wordt ingeschat op tenminste een dag per maand voor het inlezen van documentatie en het overdag bijwonen van overleg. Hierbij komt ook nog tijd voor eventuele opleidingen.
De leden van het verantwoordingsorgaan worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Eventuele reis- en verblijfkosten en andere uitgaven in het belang van het fonds worden door het fonds vergoed.
De zittingstermijn van een lid in het verantwoordingsorgaan is maximaal 4 jaar. De aftredende leden kunnen gelijk opnieuw benoemd worden.

Compliance officer

De compliance officer van het fonds is Patrick Rotteveel. Hij is te bereiken via email : patrick.rotteveel@transavia.com

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over het verantwoordingsorgaan? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTGC (secretariaatSPTGC@transavia.com).