Oproep kandidaten bestuurslid SPTGC namens de pensioengerechtigden en cabine medewerkers

De zittingstermijnen van Hans Nijman ( bestuurslid namens de cabinemedewerkers) en Bas Parson (bestuurslid namens de pensioengerechtigden) lopen binnenkort af. Beide hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Gezien hun ervaringsdeskundigheid, hun geschiktheid en het voorgenomen besluit tot liquidatie van het fonds genieten beide kandidaten de voorkeur van het bestuur.

Volgens de regels kunnen echter ook andere cabine medewerkers en pensioengerechtigden als deelnemer aan de pensioenregeling zich kandidaat stellen voor deze vacatures in het bestuur.

“Pensioen is de grootste arbeidsvoorwaarde en in mijn ogen ook de belangrijkste. Belangrijk is dat hier mensen met zorg naar kijken.”

Kandidaatstelling

Graag nodigen wij derhalve cabinemedewerkers en pensioengerechtigden grond en cabine uit zich kandidaat te stellen voor deze bestuursfuncties. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 31 mei 2018 met in achtneming van de volgende voorwaarden:

  • de aanmelding dient schriftelijk te geschieden en te worden gericht aan het secretariaat van het fonds (secretariaatsptgc@transavia.com);
  • de kandidaat moet deelnemer zijn in de pensioenregeling SPTGC;
  • de kandidaat moet schriftelijk verklaren een eventuele bestuursfunctie te willen aanvaarden. De zittingstermijn is vier jaar.
  • De kandidaat moet in de ogen van het bestuur geschikt zijn en voldoen aan de eisen van het bestuur“Pensioen is een heel dynamisch onderwerp. Er gebeurt veel in pensioenland waar het bestuur actie op moet nemen.”

Eisen aan geschiktheid

  • De verkozen kandidaat zal eerst als aspirant-bestuurslid benoemd worden. De definitieve benoeming vindt plaats nadat De Nederlandsche Bank (DNB) met de voorgenomen benoeming heeft ingestemd.

De DNB toetst of de aspirant-bestuurder voldoet aan de eisen van deskundigheid en betrouwbaarheid. De DNB toetst dit bij aantreden op basis van schriftelijke informatie en in bepaalde gevallen door middel van een gesprek.

Aspirant-bestuurders moeten bij aanvang van het bestuurslidmaatschap voldoen aan de eisen. Het bestuur is verplicht zich voorafgaand aan de voorgenomen benoeming te vergewissen  van de geschiktheid van het aspirant-bestuurslid en dient de toezichthouder daarvan te overtuigen.

Dit houdt in dat het bestuur alle personen die zich kandidaat stellen vooraf toetst. Het bestuur doet dit aan de hand van het functieprofiel waaraan het aspirant-bestuurslid moet voldoen. Deze vindt u als bijlage bij dit bericht.

In het aanmeldingsformulier kunt u onder meer aangeven op welke wijze u voldoet  aan de elementen van het functieprofiel. De DNB vraagt aan de fondsen bij het werven van nieuwe bestuursleden met name aandacht te schenken aan drie hoofdzaken: deskundigheid (wat is het kennisniveau op pensioengebied), geschiktheid ( hoe past het nieuwe bestuurslid in het bestuur) en beschikbaarheid (heeft het bestuurslid voldoende tijd om het bestuurswerk uit te voeren). Wij vragen u daar bij uw aanmelding op in te gaan. Deze vindt u als bijlage bij dit bericht.

Procedure

Indien er meerdere kandidaten voor de vacature zijn, dan zal een schriftelijke verkiezing worden gehouden.  Indien er één kandidaat is volgt er geen verkiezing en is deze kandidaat gekozen.

Het bestuurslid namens de cabinemedewerkers wordt verkozen door de deelnemers uit de ring Cabine.  Het bestuurslid namens de pensioengerechtigden uit de pensioengerechtigden grond en cabine. Deze ontvangen daarvoor (digitaal) een stembiljet, nadat de termijn voor kandidaatstelling is gesloten. Over de gang van zaken rond de verkiezing en de in acht te nemen termijnen kunt u alles lezen in het verkiezingsreglement. Deze is bijgesloten.

Na sluiting van de verkiezingstermijn zal het bestuur op de website van SPTGC (www.transaviapensioenfondsen.nl) de uitslag bekendmaken, nadat de kandidaten daarover in kennis zijn gesteld.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van het pensioenfonds: secretariaatsptgc@transavia.com