Kandidaten verantwoordingsorgaan SPTGC gezocht

De zittingstermijn van verschillende leden van het Verantwoordingsorgaan loopt af per 1 juli 2018. De aftredende leden hebben allen aangegeven zich herkiesbaar te stellen. SPTGC wil echter ook anderen de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Geef je op voor 10 april 2018!

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: vier vertegenwoordigers uit de kring van de deelnemers (twee namens Cabine en twee namens Grond), een vertegenwoordiger uit de kring van de pensioengerechtigden (namens Cabine en Grond gezamenlijk) en een vertegenwoordiger van de werkgever.

  1. Dhr. R. Huijsman namens de werkgever
  2. Dhr. A. Boudewijn namens de werknemers van de ring Grond
  3. Dhr. P. Maree namens de werknemers van de ring Grond
  4. Mevr. M. Charoe-Meissen namens de werknemers van de ring Cabine
  5. Dhr. R. de Gooijer namens de werknemers van de ring Cabine
  6. Dhr. G. Kool namens de pensioengerechtigden

Het verantwoordingsorgaan heeft een belangrijke adviserende rol in de beslissing over de toekomst van het fonds. Het fonds is nog steeds verantwoordelijk voor de tot 1 januari 2018 opgebouwde aanspraken bij NN en Aegon. Daarnaast beschikt het fonds over een vrij vermogen. Het bestuur van het fonds onderzoekt naar aanleiding van de nieuwe situatie verschillende toekomstscenario’s. Immers, het fonds maakt kosten terwijl er minder geld binnenkomt. De vraag is of voortzetting van het fonds van toegevoegde waarde is. Daarbij zal een evenwichtige belangenafweging worden gemaakt. De deelnemers, pensioengerechtigden en slapers (uit dienst maar nog niet met pensioen) zijn de belangrijkste partijen daarin.

Kandidaten gezocht

SPTGC heeft de volgende vacatures:

  • één vertegenwoordiger namens de werknemers Grond,
  • twee vertegenwoordigers namens de werknemers Cabine en
  • één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden.

De huidige vertegenwoordigers voor deze zetels namelijk de heer Boudewijn, Mevrouw Charoe-Meissen, de heer de Gooijer en de heer Kool hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen.

Vind je pensioen interessant en vind je het belangrijk daarbij actief betrokken te zijn? Stel je dan kandidaat voor een zetel in het verantwoordingsorgaan! Je hoeft geen pensioenspecialist te zijn, maar we verwachten een gezonde belangstelling voor pensioen en de bereidheid om je daar verder in te verdiepen (zie functieprofiel, bijlage 1).

Verkiezingen

Mochten er zich meer kandidaten melden dan er zetels zijn dan zullen er verkiezingen gehouden worden. Deze verkiezingen zullen plaats vinden op 1 mei 2018 (Zie verkiezingsreglement bijlage 2). Als er evenveel kandidaten als zetels zijn, dan vinden er voor de desbetreffende groep geen verkiezingen plaats en wordt de gestelde kandidaat geacht te zijn gekozen.

Interesse?

Indien je interesse hebt in één van de functies van het verantwoordingsorgaan van SPTGC, verzoeken wij je het aanmeldingsformulier ( bijlage 3) in te vullen en uiterlijk 10 april 2018 in te leveren bij het secretariaat van SPTGC, maar mag ook per e-mail verstuurd worden aan: secretariaatsptgc@transavia.com

Secretariaat SPTGC
t.a.v. L.A. van Dijk-Balk (ambtelijk secretaris)
P.O. Box 7777
1118 ZM Schiphol-oost