Het bestuur van het pensioenfonds heeft onlangs het opbouwpercentage voor 2017 voor Ring Grond vastgesteld op 1,48% voor deelnemersgroep I en 1,70% voor deelnemersgroep II. Dat is voor beide groepen hoger dan het percentage van 2016.

Bij het vaststellen van de opbouw kijkt het bestuur naar de pensioenpremie die zij ontvangt van werkgever en werknemers (‘beschikbare premie’) en de kosten van de pensioenopbouw. Daarvan vormen de kosten van de gegarandeerde pensioenopbouw bij Aegon het grootste deel.

Onderstaand overzicht geeft in het kort de belangrijkste cijfers en andere gegevens van de pensioenregeling in 2017 weer ten opzichte van 2016.

Kerncijfers 2017 Deelnemersgroep 1 Deelnemersgroep 2
deelnemers werknemers, niet zijnde vakantiekrachten, die geboren zijn op of na 1 januari 1950 en die op 31 december 2005 en op 1 januari 2006 werknemer waren, en bovendien op 1 januari 2006 de leeftijd van 25 jaar al hebben bereikt. – werknemers, niet zijnde vakantiekrachten, die op of na 1 januari 2006 bij de vennootschap in dienst zijn getreden en de 18-jarige leeftijd hebben bereikt en daarnaast

– werknemers, niet zijnde vakantiekrachten, die op 31 december 2005 en op 1 januari 2006 werknemer waren, en op 1 januari 2006 de 18-jarige leeftijd al hebben bereikt maar nog niet de 25- jarige leeftijd.

Opbouwpercentage 1,48% (2016:1,34%) 1,70% (2016:1,54%)
Pensioengrondslag pensioengevend salaris minus franchise pensioengevend salaris minus franchise
Pensioengevend salaris 12 maal het bruto maandsalaris vermeerderd met de vakantie- uitkering en vermeerderd met – indien van toepassing – de wissel-diensttoeslag, de persoonlijke toeslag, de marktwaarde-toeslag, de functietoeslag vliegtuigonderhoud en de genoten kernnachtdiensten-bonus. 12 maal het bruto maandsalaris vermeerderd met de vakantie- uitkering en vermeerderd met – indien van toepassing – de wissel-diensttoeslag, de persoonlijke toeslag, de marktwaarde-toeslag, de functietoeslag vliegtuigonderhoud en de genoten kernnachtdiensten- bonus.
Maximum pensioengevend salaris € 103.317,- € 103.317,-
Franchise €  17.802,- €  18.678,-
Maximum pensioengrondslag waar de medewerker pensioen over opbouwt €  88.515,- €  84.639,-
Pensioenrichtleeftijd 1e dag van de maand

67 jaar

1e dag van de maand

67 jaar

Pensioenpremie werknemer over pensioengrondslag 16% 16,4%
Pensioenpremie werkgever over pensioengrondslag 8% 8,2%

Nog een paar belangrijke dingen

De pensioenaanspraken die u opbouwt door betaling van pensioenpremie (werknemer- en werkgeversdeel) zijn door het fonds ondergebracht (‘herverzekerd’) bij Aegon. Deze herverzekering houdt in, dat elke euro die aan pensioenopbouw besteedt wordt, gegarandeerd tot uitkering komt als u met pensioen gaat.

Een dergelijke verzekeringsgarantie heeft wel een prijs en door de lage rentestanden is deze  sinds 2015 fors opgelopen. Over de vaststelling van die prijs had het bestuur in 2015 een verschil van mening met Aegon. Wij hebben u eerder geïnformeerd over dat geschil en het premietekort vanaf 2015 (zie nieuwsbericht d.d. 16 december 2016). Met Aegon is een schikking getroffen, hetgeen geresulteerd heeft in een tegemoetkoming van € 606.000,- voor Ring Grond. Het bestuur heeft besloten dit bedrag aan te wenden voor de pensioenopbouw in 2017.

Door aanwending van deze schikking en de eerder genomen maatregel tot verlaging van het opbouwpercentage, hebben wij de tekorten helemaal ingelopen en kunnen we het opbouwpercentage gedeeltelijk repareren.

Het herverzekeringscontract met Aegon loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017. Cao-partijen Grond hebben besloten om de pensioenregeling vanaf 1 januari 2018 onder te brengen bij een zogenoemd APF (Algemeen Pensioenfonds). Dit betekent dat vanaf 1 januari 2018 geen nieuwe pensioenopbouw voor Ring Grond bij het pensioenfonds SPTGC zal plaatsvinden.

Het pensioenfonds SPTGC blijft wel verantwoordelijk voor de opgebouwde gegarandeerde aanspraken bij Nationale Nederlanden en Aegon, alsmede het opgebouwde eigen vermogen. Via onze website zullen wij alle deelnemers op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

In de bijlage vindt u een volledig cijfermatig overzicht van de premieopstelling van de jaren 2016 en 17, voorzien van een nadere toelichting. En u leest er ook uitgebreid over in ons jaarverslag over 2016.

Bijlage communicatie website pensioenregeling grond