Tussen de CAO partijen is in 2017 overeengekomen dat de pensioenregeling vanaf 2018 bij een andere pensioenuitvoerder wordt ondergebracht. Voor het grondpersoneel is er gekozen voor een APF bij STAP en voor het cabinepersoneel voor een individuele DC regeling bij Be Frank. Dit betekent dat de pensioenopbouw vanaf 1 januari niet meer wordt uitgevoerd door pensioenfonds SPTGC.

Transavia, de sociale partners, STAP en Be Frank verzorgen alle informatie over de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018.

Het pensioenfonds SPTGC is en blijft vooralsnog verantwoordelijk voor de tot 1 januari 2018 opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen. Deze opgebouwde aanspraken en pensioenen zijn herverzekerd (gegarandeerd) bij Nationale Nederlanden (NN) en Aegon. Deze aanspraken en pensioenen kunnen alleen nog groeien door het eventueel toekennen van toeslagen, zoals onlangs is gebeurd (zie bericht van 24 oktober 2017).

Toekomst pensioenfonds SPTGC

Omdat SPTGC vanaf 1 januari 2018 geen pensioenopbouw meer uitvoert, heeft zij geen premie inkomsten meer. Dit betekent dat SPTGC nu een zogenaamd gesloten fonds is. Zoals gezegd is het fonds verantwoordelijk voor het beheer van de opgebouwde aanspraken en pensioenen. Daarnaast beschikt het fonds over een vrij vermogen. Dit vrije vermogen is primair bedoeld om toeslag te verlenen.

Het bestuur van het fonds onderzoekt naar aanleiding van de nieuwe situatie verschillende toekomstscenario’s. Immers, het fonds maakt kosten terwijl er minder geld binnenkomt. De vraag is of voortzetting van het fonds van toegevoegde waarde is.

Daarbij zal een evenwichtige belangenafweging worden gemaakt. De deelnemers, pensioengerechtigden en slapers (uit dienst maar nog niet met pensioen) zijn de belangrijkste partijen daarin.

Voor alle duidelijkheid: de uitkomst van het onderzoek zal geen gevolgen hebben voor de opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen.

Het bestuur streeft ernaar om in haar bestuursvergadering van 27 februari a.s. een voorgenomen besluit over de toekomst van het fonds te nemen. Het verantwoordingsorgaan van het fonds is daar nauw bij betrokken.

Het bestuur van SPTGC