Beste deelnemer,

Per 1 januari 2015 is de pensioenregeling van Grond aangepast door CAO-partijen Grond.
Aanleiding voor het pensioenakkoord is enerzijds de nieuwe fiscale wetgeving voor pensioenopbouw per 1 januari 2015 en anderzijds de gestegen kosten van de herverzekering.

Toeslagambitie wordt ‘niet doelgericht’

In voorgaande jaren probeerde het pensioenfonds ieder jaar uw opgebouwde pensioen met de CAO Grond Transavia loonontwikkeling te verhogen. Dit noemden wij de ambitie.
Het toeslagbeleid is per 1 januari 2015 gewijzigd in ‘niet doelgericht’. Dit betekent dat er geen ambitie meer is om de loonontwikkeling (of een andere maatstaf) te volgen. Het bestuur van het pensioenfonds kan wel jaarlijks besluiten of een toeslag wordt verleend, rekening houdend met de financiële positie van het pensioenfonds.

Pensioengevend salaris wordt gemaximeerd op 100.000 euro

Het maximale pensioengevende inkomen wordt gemaximeerd op € 100.000. Voor de jaren na 2015 wordt dit bedrag op dezelfde wijze aangepast als het fiscale maximum.

Wijziging partnerpensioen op risicobasis (deelnemersgroep 2)

Het partnerpensioen op risocbasis is verlaagd van 1,30% naar 1,16% van de pensioengrondslag. De deelnemers uit groep 2 (in dienst vanaf 1 januari 2006) kennen een partnerpensioen op risicobasis. Dit betekent dat er geen waarde opgebouwd wordt. Het is een risicoverzekering voor partnerpensioen. Verzekerd is het risico van overlijden tijdens het dienstverband. Voor meer informatie over partnerpensioen op risicobasis, zie FAQ partnerpensioen op de website transaviapensioenfondsen.nl.

Opbouwpercentage en pensioenrichtleeftijd ongewijzigd

Het opbouwpercentage en de pensioenrichtleeftijd blijven ongewijzigd (voor deelnemersgroepen 1 en 2);Voor deelnemersgroep 1 (in dienst voor 1 januari 2006 en geboren vanaf 1950) blijft deze 1,75%, voor deelnemers groep 2 (in dienst vanaf 1 januari 2006) blijft deze 2%. De pensioenrichtleeftijd blijft 67 jaar.

Aanpassing pensioenreglement Grond

De wijzigingen in de pensioenregeling, welke gelden vanaf 1 januari 2015, zijn verwerkt in het pensioenreglement Grond. Het pensioenreglement is te vinden op de pensioenwebsite (transaviapensioenfondsen.nl). De pensioenregeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Belastingdienst.