Tot 1 januari 2006 was er voor deze groep Grond medewerkers een pensioenregeling gebaseerd op een eindloonregeling. De opgebouwde pensioenaanspraken zijn door het fonds herverzekerd bij Nationale Nederlanden (NN). Indien er overrente was werd er indexatie uitgekeerd.

In 2006 is de pensioenregeling gewijzigd en is er een splitsing gemaakt tussen een groep Grond medewerkers van voor 2006 en een groep van na 2006. De groep van voor 2006 bleef deelnemen aan de eindloonregeling. Het vermogen voor deze groep is destijds geoormerkt. De rente op dit vermogen zorgde voor de indexatie.

In 2014 liep het herverzekeringscontract met Nationale Nederlanden af. Het bestuur heeft er destijds voor gekozen om de winstdeling af te kopen en het bedrag hiervoor toe te voegen aan het vrije vermogen voor de ringen Grond en Cabine. Dit afkoopbedrag is naar rato van de pensioenverplichtingen toegedeeld aan de groep Grond van voor 2006, de groep Grond van na 2006 en de groep Cabine.

Het bestuur heeft destijds besloten dat het bedrag voor de groep Grond van voor 2006 uitsluitend besteed kon worden aan indexatie. Het beschikbare bedrag is echter te laag voor een periodiek indexatie beleid. Een groot deel van het bedrag zou opgaan aan uitvoeringskosten.

Het bestuur heeft er derhalve voor gekozen om deze groep een eenmalige laatste slotindexatie (3,726%) te geven, waarbij het bedrag dat aan hen is toebedeeld volledig gebruikt zal worden. Het bestuur is van mening hiermee het beste tegemoet te komen aan het huidige indexatiebeleid en aan de belangen van alle deelnemers.

De betreffende deelnemers hebben allen ter bevestiging van dit besluit een brief ontvangen.