Wat als ik uit dienst ga?

Deelnemersgroep 2

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling in algemene zin zo goed mogelijk uit. Om het duidelijk te houden gaan we hier niet in op details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het pensioenreglement. Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen. U kunt het pensioenreglement opvragen bij het pensioenfonds en het staat ook op onze website (transaviapensioenfondsen.nl) in de rubriek Downloads, Pensioenreglement middelloon 2015.

Als u uit dienst gaat, dan bouwt u geen pensioen meer op bij ons pensioenfonds. Het opgebouwde ouderdomspensioen blijft voor u staan. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat. Ook wordt uw pensioenopbouw niet meer voortgezet als u na uit dienst gaan ziek en vervolgens arbeidsongeschikt zou worden.

Uw partner- en wezenpensioen komt te vervallen. Om te voorkomen dat bij uw overlijden uw partner geen uitkering krijgt wordt een deel van uw ouderdomspensioen geruild voor partnerpensioen.

U heeft bij uitdiensttreding een aantal keuzes. U kunt bijvoorbeeld het pensioen dat u heeft opgebouwd meenemen naar een nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht.

Ook kunt u afzien van de ruil van ouderdomspensioen voor partnerpensioen.

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Transavia meldt aan ons pensioenfonds dat u uit dienst bent. Als u niet wilt dat een deel van uw ouderdomspensioen wordt geruild voor partnerpensioen, dan moet u dit aangeven. Vult u dan het formulier bij deze brief van het pensioenfonds in en stuur het binnen 20 werkdagen na ontvangst aan ons op. Uw partner moet dit formulier meetekenen.

Wilt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar een nieuwe werkgever? U kunt dit aanvragen bij de uitvoerder van uw nieuwe pensioenregeling. In alle gevallen is het belangrijk dat u uw contactgegevens actueel houdt, zodat ons pensioenfonds u altijd weet te vinden. Wij ontvangen graag uw (prive)e-mailadres, zodat we u snel en tegen lage kosten kunnen bereiken. U kunt dit per mail (secretariaatSPTGC@transavia.com) doorgeven.

Meer informatie

In de bijlage vindt u meer informatie over het stoppen van uw pensioenopbouw. Hebt u na het lezen nog vragen of wilt u meer informatie over met pensioen gaan? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTGC (secretariaatSPTGC@transavia.com), of via de pensioensite op Transnet. De pensioensite is ook te vinden onder www.transaviapensioenfondsen.nl

Hieronder vindt u meer informatie over:

 • welke keuzemogelijkheden u heeft
 • wat als u een deel van uw ouderdomspensioen wilt uitruilen in (hoger) partnerpensioen
 • wat als u uw pensioen naar een nieuwe werkgever wilt meenemen
 • toeslagen en kortingen op uw pensioen
 • eventuele herstelmaatregelen van het pensioenfonds.
 • informatie over de hoogte van uw pensioen
 • het doorgeven van juiste persoonlijke gegevens.

Wat zijn de keuzemogelijkheden?

U heeft een aantal keuzemogelijkheden. Hiermee kunt u uw pensioen aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Als u uit dienst gaat, heeft u twee keuzes:

 • uitruil deel ouderdomspensioen in partnerpensioen
 • meenemen van uw opgebouwde pensioen naar uw nieuwe werkgever.

Keuze ruilen deel ouderdomspensioen voor partnerpensioen

Partnerpensioen is de uitkering die uw partner ontvangt als u komt te overlijden en wordt uitgekeerd totdat uw partner zelf overlijdt. Levenslang dus. Maar er is niet altijd recht op partnerpensioen. U leest hieronder wanneer dit wel het geval is en wanneer niet. Uw partnerpensioen is tijdens het deelnemerschap verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat uw partner alleen een partnerpensioen krijgt als u overlijdt tijdens het bestaan van het dienstverband met Transavia. Op de pensioendatum of na uitdiensttreding vervalt de verzekering van het partnerpensioen. Uw partner krijgt dan dus geen uitkering meer na uw overlijden. Om dit te voorkomen wordt een deel van uw ouderdomspensioen bij uit dienst gaan standaard geruild voor partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager. U kunt hier ook van afzien. U heeft dit keuzerecht als u uit dienst gaat bij Transavia maar nog niet met pensioen, en als u met pensioen gaat. Let op: maakt u geen keuze, dan wordt een deel van uw ouderdomspensioen automatisch geruild voor partnerpensioen. Zo voorkomen we dat uw partner onbedoeld geen uitkering krijgt bij uw overlijden.

Voorbeeld
Het opgebouwde ouderdomspensioen van Lize Ibrahim is € 15.000 op haar pensioendatum. De man van Lize heeft geen eigen inkomen en daarom wil zij een deel van haar ouderdomspensioen ruilen tegen een partnerpensioen. Als het ouderdomspensioen wordt verlaagd naar ongeveer € 12.000 dan wordt het partnerpensioen ongeveer € 8.500 bruto per jaar.

Hoe geeft u uw keuze door?

Als u uit dienst gaat krijgt u informatie van ons pensioenfonds en van Aegon. Als u op tijd, dit is binnen 20 werkdagen, dit formulier ingevuld en ondertekend aan ons terugstuurt, dan kunnen wij meestal uw keuze uitvoeren. Let op dat als u een partner heeft, hij of zij het formulier ook ondertekent. Laat u niets binnen 20 werkdagen horen, dan wordt automatisch een deel van uw ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Dit geldt bij uitdienst gaan en bij pensionering. Zo loopt u niet het risico dat bij uw overlijden er geen pensioenuitkering is voor uw partner

Kunt u op uw keuzes terugkomen?

Bekijk goed de voor- en nadelen van de te maken keuzes. Vraag zo nodig extra informatie bij Aegon op of advies bij een pensioenadviseur. Een beslissing over de keuzemogelijkheden is eenmalig en niet terug te draaien. Laat u dus goed informeren. Als bij uitdienst gaan een partnerpensioen is verzekerd, dan kunt u opnieuw bij pensionering uw keuze maken. U kunt dan eventueel, met toestemming van uw partner, beslissen om het partnerpensioen terug te ruilen in extra ouderdomspensioen.

Kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen?

Als u uit dienst gaat bij Transavia, kunt u het bij ons opgebouwde pensioen in veel gevallen meenemen. Dit pensioen wordt dan overgedragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Of dat verstandig is en hoe dat precies werkt, leest u hieronder.

Hoe werkt waardeoverdracht?

Waardeoverdracht moet u zelf aanvragen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Deze nieuwe pensioenuitvoerder vraagt bij onze verzekeraar een opgave van uw opgebouwde pensioenen. Op basis daarvan krijgt u een voorstel voor de waardeoverdracht. U moet dan aangeven of u akkoord bent en dit document terugsturen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, moet uw partner ook voor akkoord tekenen. Nadat u dit formulier heeft teruggestuurd, wordt de waardeoverdracht voor u geregeld.

Wanneer is waardeoverdracht verstandig?

 1. U vindt het praktisch en overzichtelijk om al uw pensioenen bij één pensioenuitvoerder te hebben en of
 2. Uw nieuwe pensioenregeling is een eindloonregeling. In dat geval stijgt na waardeoverdracht uw opgebouwde pensioen mee met uw toekomstige salarisstijgingen en of
 3. In uw nieuwe pensioenregeling worden vaker toeslagen gegeven of de kans op korten van het pensioen is laag.
  Wij adviseren u hiernaar te vragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Let op! Bij waardeoverdracht tussen pensioenfondsen kan dit alleen als van beide pensioenfondsen de dekkingsgraad boven de 100% ligt. De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds voldoende geld heeft om iedereen straks een pensioen uit te betalen.

Wat zijn de voordelen van waardeoverdracht? (afhankelijk van de nieuwe pensioenuitvoerder)

 • Uw pensioen is niet verdeeld over verschillende pensioen potjes en
 • Uw pensioen wordt na waardeoverdracht mogelijk geïndexeerd.

Wat zijn de nadelen van waardeoverdracht? (afhankelijk van de nieuwe pensioenuitvoerder)

 • Uw opgebouwde pensioen kan ineens gekort worden.
 • Uw partnerpensioen is aanzienlijk lager.

Waardeoverdracht leidt dus niet altijd tot een beter pensioen. Bekijk goed de gevolgen van waardeoverdracht, ook voor uw partnerpensioen, voordat u besluit om uw pensioen over te dragen. U kunt altijd vrijblijvend een offerte aanvragen voor waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Daarna besluit u pas of u wel of niet tot waardeoverdracht overgaat.

Wat gebeurt er met partnerpensioen bij waardeoverdracht?

Partnerpensioen is de uitkering die uw partner ontvangt na uw overlijden. Uw partnerpensioen wordt tijdens het deelnemerschap verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat uw partner alleen een partnerpensioen krijgt als u overlijdt tijdens het bestaan van het dienstverband met Transavia. Op de pensioendatum of na uitdiensttreding vervalt de verzekering van het partnerpensioen. Om dit te voorkomen wordt een deel van uw ouderdomspensioen standaard geruild voor partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager. U kunt hier ook van afzien. U heeft dit keuzerecht als u uit dienst gaat bij Transavia maar nog niet met pensioen, en als u met pensioen gaat.

Door waardeoverdracht wordt uw pensioen omgezet naar de pensioenen in de regeling van uw nieuwe werkgever. Het is belangrijk om te weten hoe het partnerpensioen in uw nieuwe pensioenregeling is geregeld. Op opbouwbasis of op risicobasis. En mogelijk is het partnerpensioen bij uw nieuwe uitvoerder lager.

Waarom duurt waardeoverdracht lang?

De procedure voor waardeoverdracht kent vele stappen die moeten plaatsvinden, hier is enige tijd mee gemoeid. Een doorlooptijd van 6 maanden is gebruikelijk.

Is uw pensioen waardevast?

Als u uit dienst gaat en uw pensioen niet meeneemt naar een nieuwe werkgever, dan blijft het bij ons pensioenfonds staan tot u met pensioen gaat of tot u het alsnog overdraagt. De waarde van opgebouwd pensioen kan elk jaar afnemen vanwege inflatie/prijsstijgingen. Door middel van toeslagen kan deze waarde zo veel mogelijk op peil worden gehouden. Pensioenfondsen kennen hiervoor een toeslagbeleid. Sinds 1 januari 2015 is het toeslagbeleid van het pensioenfonds gewijzigd in ‘niet doelgericht’. Dit betekent dat het pensioenfonds niet meer de ambitie heeft om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Uw pensioen is dus niet waardevast. Uw opgebouwde pensioen zal daarom in waarde afnemen, elk jaar dat er inflatie is. Toch kan het bestuur van het pensioenfonds in een bepaald jaar besluiten om een toeslag te geven. Dit zal alleen zo zijn als het pensioenfonds voldoende geld heeft. Omdat bovendien de wettelijke eisen streng zijn, zullen toeslagen vermoedelijk niet vaak worden gegeven.

Toeslagen laatste 10 jaar

Uw pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen van de actieve deelnemers (de werknemers) de afgelopen 10 jaar als volgt verhoogd:

Geboren voor 1 januari 1950

Per Over periode Verhoging Prijsinflatie
1 juli 2014 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 0,00% 0,98%

Voor de jaren er voor geldt dat de opgebouwde pensioenen altijd zijn verhoogd met het percentage waarmee iemands loon werd verhoogd. Dit is gebruikelijk in het type pensioenregeling dat Transavia toen had voor deze werknemers (dit was een eindloonregeling).

Geboren op of na 1 januari 1950

Per Over periode Verhoging Prijsinflatie
1 juli 2014 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 0,80% 0,98%
1 juli 2013 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 1,25% 2,53%
1 juli 2012 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 1,75% 2,47%

Uw pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen van de inactieve deelnemers (de oud werknemers en de pensioengerechtigden) de afgelopen 10 jaar als volgt verhoogd:

In dienst voor 1 januari 2006

Per Over periode Verhoging Prijsinflatie
1 juli 2014 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 0,80% 0,98%
1 juli 2013 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 1,25% 2,53%
1 juli 2012 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 0,00% 2,47%
1 juli 2011 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 0,23% 2,34%
1 juli 2010 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 0,00% 1,28%
1 juli 2009 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 0,00% 1,19%
1 juli 2008 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008 0,00% 2,49%
1 juli 2007 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 0,00% 1,61%
1 juli 2006 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 1,25% 1,17%

In dienst na 1 januari 2006

Per Over periode Verhoging Prijsinflatie
1 juli 2014 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 0,80% 0,98%
1 juli 2013 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 1,25% 2,53%
1 juli 2012 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 1,75% 2,47%
1 juli 2011 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 1,48% 2,34%
1 juli 2010 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 0,45% 1,28%
1 juli 2009 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 0,91% 1,19%
1 juli 2008 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008 2,04% 2,49%
1 juli 2007 1 juli 2006 tot en met 30 juni 2007 1,75% 1,61%
1 juli 2006 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 1,25% 1,17%

Kortingen laatste 10 jaar

Uw pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen in de laatste 10 jaar niet gekort. Uw opgebouwde pensioen kan niet gekort worden, omdat het pensioenfonds een garantiecontract met Nationale Nederlanden en Aegon heeft afgesloten. Dit betekent dat de verzekeraars de pensioenen die u opgebouwd heeft garanderen. Dit is een nominale garantie: als u nu € 25.000 aan opgebouwd pensioen heeft, keert de verzekeraar op uw pensioendatum € 25.000 uit.

Heeft het pensioenfonds een herstelplan?

Als de financiële positie van een pensioenfonds niet voldoende is om de pensioenen te kunnen uitkeren, dan kan het pensioenfonds maatregelen treffen. Bijvoorbeeld toekomstige opbouw korten. Een pensioenfonds moet dan ook een herstelplan opstellen. Ons pensioenfonds heeft geen maatregelen hoeven treffen en heeft dus ook geen herstelplan.

Afkoop pensioen

Als u een klein pensioen heeft opgebouwd, kan het zijn dat ons pensioenfonds uw pensioen wilt afkopen. Voor 2016 is een klein pensioen een pensioenuitkering die minder dan 465,94 euro bruto per jaar bedraagt. Dit kan pas twee jaar nadat u uit dienst bent gegaan bij Transavia. Kiest u voor waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder, dan kan afkoop niet plaatsvinden. Door de afkoop wordt de waarde van uw pensioen in een keer aan u uitbetaald onder aftrek van loonbelasting. Dit betekent dat u dan geen pensioen meer ontvangt van Aegon en/of NN.

Hoe hoog is (of wordt) uw pensioenuitkering van het Transavia pensioenfonds?

Omdat u niet langer pensioen bij ons opbouwt ontvangt u van Aegon een opgave van uw ouderdomspensioen. Hierin staat het pensioen dat u vanaf uw pensionering ontvangt tot aan uw overlijden.

Waar vindt u een overzicht van de hoogte van uw Transavia pensioen?

Elke pensioengerechtigde krijgt jaarlijks van verzekeraar Aegon een overzicht van het opgebouwde pensioen. Dit is het UPO, het uniform pensioenoverzicht. Bent u bij Transavia komen werken vóór 2013 dan krijgt u ook nog een overzicht van verzekeraar Nationale Nederlanden. U heeft daar immers ook pensioen opgebouwd. Oud-medewerkers die nog niet met pensioen zijn krijgen dit eenmaal per 5 jaar. Daarnaast kunt u altijd uw volledig opgebouwde pensioen en nog op te bouwen pensioen zien op mijnpensioenoverzicht.nl. Hierin zijn ook de AOW en pensioenen die u bij eventuele andere werkgevers hebt opgebouwd opgenomen.

Juiste persoonlijke gegevens

Verhuist u binnen Nederland dan hoeft u dit alleen door te geven aan de gemeente. Onze pensioenuitvoerders ontvangen deze melding dan automatisch. Verhuist u naar een ander land of wijzigt uw bank- of gironummer, dan bent u verplicht om dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het pensioenfonds te melden. Ook ingeval van wijziging in uw persoonlijke leefomstandigheden (huwelijk, echtscheiding, partnerschap, kinderen e.d.) bent u verplicht dit door te geven aan het pensioenfonds. Geeft u dit niet of niet tijdig door, dan kan dit van invloed zijn op uw recht op pensioenuitkeringen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Paul Jenner (tel. 020-6046438 of via mail paul.jenner@transavia.com).

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over de pensioenregeling? U kunt terecht bij de heer Paul Jenner (tel. 020-6046438 of via mail paul.jenner@transavia.com),het secretariaat van ons pensioenfonds SPTGC (secretariaatSPTGC@transavia.com), of via de pensioensite op Transnet. De pensioensite is ook te vinden onder transaviapensioenfondsen.nl.