Wat als ik beroepsongeschikt word?

Beroepsongeschikt worden (BOP)

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling zo goed mogelijk uit. Daarom is er geen ruimte voor het beschrijven van details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het Pensioenreglement. Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Als u beroepsongeschikt wordt (verklaard) heeft u mogelijk recht op een uitkering. Bent u beroepsongeschikt, dan betaalt het pensioenfonds (een deel van) de pensioenpremie door. Zo bouwt u nog steeds pensioen op, ook al bent u beroepsongeschikt.

Tot en met 31 december 2015 was het beroepsongeschiktheidspensioen ondergebracht bij ons pensioenfonds. Vanaf die datum is de regeling via Transavia verzekerd. Was u op 31 december 2015 ziek, maar nog niet zo lang dat u officieel beroepsongeschikt bent verklaard (dit is na 2 jaar onafgebroken ziekte voor de eigen functie) dan geldt onderstaande tekst voor u zodra u beroepsongeschikt wordt. De verzekeraar keert het beroepsongeschiktheidspensioen uit en neemt de gehele of gedeeltelijke premiebetaling over vanaf het moment dat u beroepsongeschikt bent. Was u ziek op 31 december 2015 maar herstelt u weer en bent u minimaal 4 weken arbeidsgeschikt, dan is de oude pensioenregeling voor u niet meer van toepassing maar geldt de nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2016. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar Transavia.

Wat moet ik doen?

Bent u ziek geworden op of na 1 januari 2016, dan moet u dat direct melden bij de verzuimmanager en bij uw HR manager. Transavia kan u informeren over uw mogelijke recht op beroepsongeschiktheidspensioen en over eventuele doorbetaling van pensioenpremies.

Was u reeds ziek op 31 december 2015, dan hebben wij uw ziekmelding reeds ontvangen. Als u ten gevolge van ziekte uw beroep als verkeersvlieger niet meer kunt uitoefenen, ontvangt u een verklaring van de Inspectie leefomgeving en transport (IL&T ). Dit moet u direct melden aan de verzuimmanager en de afdeling arbeidszaken, maar in ieder geval binnen 28 dagen nadat u de verklaring heeft ontvangen. U moet een kopie van deze verklaring aan beiden toesturen, zodat zij vervolgens aan de herverzekeraar Aegon kunnen voorleggen of u in aanmerking komt voor beroepsongeschiktheidspensioen

Bent u na ruim 1,5 jaar nog steeds ziek of beroepsongeschikt? Dan zal worden gekeken of u recht heeft op een beroepsongeschiktheidspensioen van Aegon en/of een WIA-uitkering die – op grond van het Pensioenreglement – aan het SPTV wordt gecedeerd.

Wilt u meer informatie?

Hieronder vindt u meer informatie over de regeling die tot en met 31 december 2015 van toepassing was.

U bent beroepsongeschikt als u rechtstreeks en uitsluitend door medisch vast te stellen gevolgen van ziekte en/of ongeval uw beroep niet meer volledig kunt uitoefenen en u bent nog geen 56 jaar. De verklaring dat u beroepsongeschikt bent ontvangt u van de Inspectie leefomgeving en transport IL&T.

U kunt als u 24 maanden beroepsongeschikt bent en over de juiste verklaring ter zake beschikt recht krijgen op een beroepsongeschiktheidspensioen.

Het beroepsongeschiktheidspensioen bij algehele en blijvende beroepsongeschiktheid bedraagt 60% van het vaste jaarsalaris plus vakantietoeslag, zoals dat gold op de dag direct voorafgaand aan de eerste ziektedag. Dit is inclusief eventuele WAO- of WIA-uitkeringen van de overheid. Mocht u inkomen uit arbeid of onderneming hebben, dan kan dit ook in mindering worden gebracht op uw beroepsongeschiktheidspensioen (zie  ‘Hoeveel mag u bijverdienen als u beroepsongeschikt bent?’)

Het beroepsongeschiktheidspensioen wordt uitgekeerd zolang u beroepsongeschikt bent, maar uiterlijk tot het moment waarop u (vervroegd) met pensioen gaat. Dit is uiterlijk tot leeftijd 58. Zodra u niet meer beroepsongeschikt bent, stopt de uitkering natuurlijk ook.

Nee, het beroepsongeschiktheidspensioen is gebaseerd op uw laatstverdiende salaris en wordt niet aangepast. Dit betekent dat uw inkomen niet is beschermd tegen inflatie. Het bestuur kan op incidentele basis besluiten de pensioenen, waaronder het beroepsongeschiktheidspensioen, te verhogen.

Als na 24 maanden blijkt dat u niet alleen beroepsongeschikt bent, maar ook arbeidsongeschikt in de zin van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), dan krijgt u ook recht op een WIA-uitkering. Uw WIA-uitkering wordt gekort op uw beroepsongeschiktheidspensioen (oftewel de WIA uitkering wordt door de deelnemer gecedeerd aan het SPTV). Dit kan ook gelden voor inkomen dat u mogelijk heeft uit overige arbeid of onderneming (zie ‘Hoeveel mag u bijverdienen als u beroepsongeschikt bent?’).

Uw totale uitkering (dit is het beroepsongeschiktheidspensioen inclusief WIA- of WAO-uitkering en inclusief eventueel overig inkomen) zal dus niet meer bedragen dan 60% van uw vaste jaarsalaris plus vakantietoeslag, zoals dat gold op de dag dat u beroepsongeschikt bent verklaard. Uw overige inkomen mag maximaal € 16.627 ( bedrag 2015) bedragen. Gaat u over dit bedrag heen, dan zal dit in mindering gebracht worden op uw beroepsongeschiktheidsuitkering.

In een aantal situaties ontvangt u geen beroepsongeschiktheidspensioen. Bijvoorbeeld omdat u de ongeschiktheid zelf heeft veroorzaakt, bevorderd of verergerd of omdat bepaalde risico’s niet gedekt zijn door de verzekeraar. U moet dan denken aan bijvoorbeeld opzet, grove schuld of verregaande roekeloosheid van uzelf, vliegen in oorlogsgebied, in- of proefvliegen van vliegtuigen en vliegangst. In het Pensioenreglement staan alle uitzonderingsgronden vermeld.

Als u een beroepsongeschiktheidspensioen ontvangt, mag u jaarlijks tot een bedrag van € 16.627 bruto (bedrag 2015) bijverdienen. Verdient u meer dan dit bedrag, dan wordt het meerdere gekort op uw beroepsongeschiktheidspensioen. Uw pensioenfonds vraagt u jaarlijks uw inkomsten uit arbeid en/of onderneming op te geven. U bent verplicht deze informatie te verstrekken, ook als u geen andere inkomsten heeft. Als u deze informatie niet tijdig en of niet correct verstrekt, kan uw uitkering direct worden opgeschort.

U bent arbeidsongeschikt als u ten gevolge van ziekte en/of ongeval geen gangbare arbeid meer kan verrichten. Als u twee jaar ziek bent, beoordeelt het UWV of u arbeidsongeschikt bent. Het kan dus voorkomen dat u wel beroepsongeschikt, maar niet arbeidsongeschikt bent.

Als u ziek wordt betaalt Transavia maximaal 2 jaar uw (deel van uw) loon door. Als u na 2 jaar nog steeds ziek bent, kunt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen via UWV, welke op grond van het pensioenreglement te allen tijde wordt gecedeerd aan het SPTV.  Dit is de WIA-uitkering.

Als u 58 wordt gaat u met pensioen. Ook als u dan nog arbeids- of beroepsongeschikt bent. Uw beroepsongeschiktheidspensioen stopt op dat moment. U ontvangt vanaf dat moment uw ouderdomspensioenuitkering van ons pensioenfonds. Als u een WIA-uitkering heeft, dan loopt die door tot uiterlijk de AOW-ingangsleeftijd. Uw ouderdomspensioenuitkering van ons pensioenfonds kan dan worden gekort. Dit gebeurt als uw WIA-uitkering en uw ouderdomspensioen samen meer bedragen dan het ouderdomspensioen dat u zou hebben gehad als u niet arbeidsongeschikt was geweest.

Bent u beroepsongeschikt of geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan wordt toch de opbouw van uw pensioen voortgezet. Was u dat al op 31 december 2015, dan vindt pensioenopbouw plaats conform de oude pensioenregeling bij ons pensioenfonds. Bent u beroepsongeschikt of geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden op 1 januari 2016, dan vindt pensioenopbouw plaats in de nieuwe pensioenregeling van Transavia. Gedeeltelijke opbouw vindt plaats als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. De verzekeraar neemt de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling over en u betaalt hier zelf niet meer aan mee. Dat doet de verzekeraar totdat u met (vervroegd) pensioen gaat of tot u niet meer beroepsongeschikt of geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Let wel, met ingang van 1 januari 2015 gelden van overheidswege fiscale versoberingen. Deze hebben als gevolg dat met ingang van die datum geen premievrijstelling plaatsvindt boven € 100.000,- (*2015).

Het salaris dat u verdient zoals dat gold op de dag direct voorafgaand aan de eerste ziektedag , blijft het uitgangspunt voor uw pensioenopbouw. Latere cao-en prijsstijgingen worden niet meer meegenomen. Ook niet voor uw pensioenopbouw. Ingeval van inflatie kan de waarde van uw pensioen elk jaar iets afnemen.

Wij vragen voor u uitkeringen aan; Als u na 1 jaar en 9 maanden nog steeds arbeids- of beroepsongeschikt bent, dan vragen wij aan Aegon om vast te stellen of u recht heeft op beroepsongeschiktheidspensioen. Ook vraagt onze verzuimmanager bij het UWV een WIA-uitkering voor u aan. De HR manager zal u vragen een verklaring te tekenen dat ons pensioenfonds recht heeft op uw uitkering in het kader van WIA (zie ook ‘Waarmee wordt uw beroepsongeschiktheidspensioen gekort?’). Uw pensioenfonds of de verzekeraar kan u vragen deel te nemen aan een herkeuring. Als u niet meewerkt aan de herkeuring, kan uw uitkering mogelijk geheel of gedeeltelijk worden stopgezet.

Verhuist u binnen Nederland dan hoeft u dit alleen door te geven aan de gemeente. Onze pensioenuitvoerders ontvangen deze melding dan automatisch. Verhuist u naar een ander land of wijzigt uw bank- of gironummer, dan bent u verplicht om dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het pensioenfonds te melden. Ook ingeval van wijziging in uw persoonlijke omstandigheden (mate van arbeidsongeschiktheid, huwelijk, echtscheiding, partnerschap, kinderen e.d.) bent u verplicht dit door te geven aan het pensioenfonds. Geeft u dit niet of niet tijdig door, dan kan dit van invloed zijn op uw recht op pensioenuitkeringen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Paul Jenner (tel. 020-6046438 of via mail paul.jenner@transavia.com).

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over het beroeps- en arbeidsongeschiktheidspensioen die tot en met 31 december 2015 van toepassing waren? In het pensioenreglement van SPTV en de verzekeringsovereenkomst met Aegon vindt u meer informatie. De verzekeringsovereenkomst over het beroepsongeschiktheidspensioen kunt u inzien bij het secretariaat van ons pensioenfonds; die voor de brevetverliesverzekering bij het secretariaat van de afdeling Arbeidszaken. Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over het beroepsongeschiktheidspensioen, dan kunt u ook terecht bij de verzuimmanager Vliegdienst of het secretariaat van ons pensioenfonds SPTV (secretariaatSPTV@transavia.com).

Voor informatie over het beroeps- en arbeidsongeschiktheidspensioen vanaf 1 januari 2016 verwijzen wij u naar Transavia.