Organisatie

Het fonds

Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers i.l (SPTV) is een ondernemingspensioenfonds. SPTV i.l voerde tot en met 31 december 2015 de pensioenregeling uit voor de vliegers van Transavia. Het dagelijks bestuur van het fonds wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en de secretaris. Het bestuur heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden voor een deel uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties. Deze werkzaamheden betreffen vermogensbeheer, pensioenadministratie en bestuursondersteuning. De pensioenen zijn herverzekerd bij AEGON Levensverzekering N.V. Het vermogensbeheer is ondergebracht bij AEGON Asset Management.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Bert Gerritsma:

 • Lid van verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds van het Nationaal lucht en ruimtevaart laboratorium

Paul Maree (penningmeester)

 • Hoofd Treasury transavia
 • Lid van Verantwoordingsorgaan SPTGC

Renault Bosma(voorzitter)

 • Gepensioneerd Gezagvoerder transavia
 • Lid van de bestuursafdeling vliegtechnische zaken VNV
 • Bestuurslid SPTGC
 • Voorzitter van de werkgroep “protection of flight data”van ECA

Wim Ekhart

 • First Officer transavia

Jan Willem Bouquet

 • Gezagvoerder Transavia

Om de vier jaar treedt een der door de deelnemers gekozen bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Voor meer informatie hierover verwijzen wij je naar artikel 7 van de statuten.

Verantwoordingsorgaan

Sinds 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur Pensioenfondsen in zijn geheel van kracht. Een belangrijk onderdeel van die wet is dat de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan zijn opgeheven en hiervoor is een nieuw verantwoordingsorgaan in de plaats gekomen.

Het verantwoordingsorgaan heeft tot taak om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit doet het verantwoordingsorgaan aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening, de bevindingen van de visitatiecommissie en andere relevante informatie. Bovendien heeft het verantwoordingsorgaan een aantal adviesrechten. Deze adviesrechten (gevraagd en ongevraagd)zijn vastgelegd in het Reglement.

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het beleid is uitgevoerd.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: vier vertegenwoordigers uit de kring van de deelnemers, een vertegenwoordiger uit de kring van de pensioengerechtigden en een vertegenwoordiger van de werkgever. Het bestuur van SPTV i.l heeft de volgende personen benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan SPTV i.l:

 1. Dhr. Bas van Veldhuizen namens de actieve deelnemers
 2. Dhr. Andre Moquette namens de actieve deelnemers
 3. Dhr. Jephte Lafour namens de actieve deelnemers
 4. Dhr. Hans Peter Brouwer namens de actieve deelnemers
 5. Dhr. Andre Waque namens de werkgever
 6. Dhr. Herman Dikkers namens de pensioengerechtigden

Het verantwoordingsorgaan heeft tot taak om jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur gevoerde beleid en over de beleidskeuzes van het bestuur voor de toekomst. Dit doet het verantwoordingsorgaan aan de hand van het jaarverslag en de jaarrekening van ons fonds, de bevindingen van de visitatiecommissie en andere relevante informatie. Bovendien heeft het verantwoordingsorgaan een aantal adviesrechten. Deze adviesrechten (gevraagd en ongevraagd) zijn vastgelegd in het Reglement Verantwoordingsorgaan. Dit betreft:

 • het beleid inzake beloningen;
 • de vorm en inrichting van het intern toezicht;
 • het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
 • het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid;
 • gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 • liquidatie, fusie of splitsing van het pensioenfonds;
 • het sluiten, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst;
 • het omzetten van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 • samenvoeging van pensioenfondsen en
 • de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.

Het verantwoordingsorgaan bepaalt zelf de vergaderfrequentie. Het verantwoordingsorgaan en het bestuur vergaderen minimaal twee keer per jaar gezamenlijk.

Voor het intern toezicht heeft het bestuur gekozen voor een visitatiecommissie. Dit is een commissie van 3 onafhankelijke deskundige personen. Zij houden toezicht op het bestuur van het pensioenfonds. Zij beoordelen eens per jaar de beleids- en bestuursprocedures en -processen, de checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en de wijze waarop wordt omgegaan met de risico’s op de langere termijn voor (de dekkingsgraad van) het pensioenfonds.

De leden van het verantwoordingsorgaan worden gekozen. De deelnemers (werknemers) kiezen de vertegenwoordigers voor de deelnemers, en de pensioengerechtigden kiezen de vertegenwoordiging van gepensioneerden die in het verantwoordingsorgaan plaatsneemt. Hiervoor worden verkiezingen georganiseerd. Maar dit is niet het geval als er evenveel kandidaten zijn als lege plekken in het verantwoordingsorgaan. Dan komen de kandidaten automatisch op de vrije plekken. De werkgever draagt ook een vertegenwoordiger namens de werkgever aan.

U hoeft geen pensioenexpert te zijn. Maar van de leden wordt belangstelling voor pensioenen verwacht en de bereidheid om je daar verder in te verdiepen.

De tijdsbesteding wordt ingeschat op tenminste een dag per maand voor het inlezen van documentatie en het overdag bijwonen van overleg. Hierbij komt ook nog tijd voor eventuele opleidingen.

De leden van het verantwoordingsorgaan worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Eventuele reis- en verblijfkosten en andere uitgaven in het belang van het fonds worden door het fonds vergoed.

De zittingstermijn van een lid in het verantwoordingsorgaan is maximaal 4 jaar. De aftredende leden kunnen gelijk opnieuw benoemd worden.

Compliance officer

De compliance officer van het fonds is Claudia Groenewegen. Zij is bereikbaar via email:  Claudia.Groenewegen@transavia.com

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over het verantwoordingsorgaan? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTV i.l (secretariaatSPTV@transavia.com), of via de pensioensite op Transnet.