Wat als ik uit dienst ga?

Uit dienst gaan

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling in algemene zin zo goed mogelijk uit. Om het duidelijk te houden gaan we hier niet in op details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het Pensioenreglement . Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Als u van baan verandert, heeft dat gevolgen voor uw pensioen. De opbouw van uw pensioen bij Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers (SPTV) is reeds gestopt. De pensioenregeling was tot en met 31 december 2015 bij het fonds ondergebracht. Vanaf 1 januari 2016 geldt de nieuwe pensioenregeling van de werkgever. Het bij ons pensioenfonds opgebouwde pensioen blijft voor u staan. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat. Die uitkering gebeurt maandelijks en zo lang u leeft.

U heeft bij uitdiensttreding een aantal keuzes. U kunt bijvoorbeeld het pensioen dat u bij ons pensioenfonds heeft opgebouwd, ook meenemen naar een nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht. Of u kunt een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in extra partnerpensioen.

Wat moet ik doen?

Als u uit dienst gaat bij Transavia, dan kunt u het tot en met 31 december 2015 bij ons pensioenfonds opgebouwde pensioen in veel gevallen meenemen naar een nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit aanvragen bij de uitvoerder van uw nieuwe pensioenregeling. Als u uw ouderdomspensioen wilt uitruilen voor hoger partnerpensioen, vul dan het formulier daarvoor in. In alle gevallen is het belangrijk dat u uw contactgegevens actueel houdt, zodat ons pensioenfonds u altijd weet te vinden.

Wilt u meer informatie?

Hieronder vindt u meer informatie over:

U heeft een aantal keuzemogelijkheden. Hiermee kunt u uw pensioen aanpassen aan uw persoonlijke situatie. Als u uit dienst gaat, heeft u twee keuzes:

  1. U kunt een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen voor uw partner als u komt te overlijden
  2. U kunt uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever

Partnerpensioen is de uitkering die uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn of haar overlijden. Levenslang dus. Misschien vindt u het partnerpensioen te laag. Of uw partnerpensioen is verlaagd doordat u bent gescheiden. U kunt er voor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen tegen een hoger partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager. U heeft dit keuzerecht als u uit dienst gaat bij Transavia.

Als bij uitdienst gaan een (hoger) partnerpensioen heeft verzekerd, dan kunt u opnieuw bij pensionering uw keuze maken. U kunt dan eventueel, met toestemming van uw partner, beslissen om het (hogere) partnerpensioen te ruilen in extra ouderdomspensioen.

Hoe maakt u een keuze?
Uiterlijk binnen drie weken nadat het pensioenfonds weet van de beëindiging van uw dienstverband, krijgt u van het pensioenfonds een brief. En u krijgt informatie en een formulier van Aegon. Daarin worden de te maken keuzes uitgelegd. Door het formulier ingevuld en ondertekend door uzelf en (als u die heeft) uw partner aan ons terug te sturen kunnen wij uw keuzes meestal uitvoeren. In sommige gevallen moet Transavia hier eerst mee instemmen. Hieronder leest u meer hierover.

Bekijk goed de voor- en nadelen van de te maken keuzes. Vraag zo nodig extra informatie bij Aegon op of advies bij een pensioenadviseur. Een beslissing over de keuzemogelijkheden is eenmalig en niet terug te draaien.

Als u uit dienst gaat bij Transavia, kunt u in veel gevallen het bij ons opgebouwde pensioen meenemen. Dit pensioen wordt dan overgedragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Of dat verstandig is en hoe dat precies werkt, leest u hieronder.

Hoe werkt waardeoverdracht?
Waardeoverdracht moet u zelf aanvragen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Deze nieuwe pensioenuitvoerder vraagt bij onze verzekeraar een opgave van uw opgebouwde pensioenen. Op basis daarvan krijgt u een voorstel voor de waardeoverdracht. U moet dan aangeven of u akkoord bent en dit document terugsturen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, moet uw partner ook voor akkoord tekenen. Nadat u dit formulier heeft teruggestuurd, wordt de waardeoverdracht voor u geregeld.

Wanneer is waardeoverdracht verstandig?

  1. U vindt het praktisch en overzichtelijk om al uw pensioenen bij één pensioenuitvoerder te hebben en of
  2. Uw nieuwe pensioenregeling is een eindloonregeling. In dat geval stijgt na waardeoverdracht uw opgebouwde pensioen mee met uw toekomstige salarisstijgingen en of
  3. In uw nieuwe pensioenregeling worden vaker toeslagen gegeven of de kans op korten van het pensioen is laag.

Wij adviseren u hiernaar te vragen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Let op! Bij waardeoverdracht tussen pensioenfondsen kan dit alleen als van beide pensioenfondsen de dekkingsgraad boven de 100% ligt. De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds voldoende geld heeft om iedereen straks een pensioen uit te betalen.

Wat zijn de voordelen van waardeoverdracht? (afhankelijk van de nieuwe pensioenuitvoerder)

  • Uw pensioen is niet verdeeld over verschillende pensioen potjes en
  • Uw pensioen wordt na waardeoverdracht mogelijk geïndexeerd

Wat zijn de nadelen van waardeoverdracht? (afhankelijk van de nieuwe pensioenuitvoerder)

  • Uw opgebouwde pensioen kan ineens gekort worden en
  • Uw gegarandeerde partnerpensioen bij Transavia wordt omgezet in een risicoverzekering waarbij er alleen uitbetaald wordt indien u overlijdt tijdens het dienstverband.
  • Uw partnerpensioen is aanzienlijk lager.

Waardeoverdracht leidt dus niet altijd tot een beter pensioen. Bekijk goed de gevolgen van waardeoverdracht, ook voor uw partnerpensioen, voordat u besluit om uw pensioen over te dragen. U kunt altijd vrijblijvend een offerte aanvragen voor waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Daarna besluit u pas of u wel of niet tot waardeoverdracht overgaat.

Wat gebeurt er met partnerpensioen bij waardeoverdracht?
Partnerpensioen is de uitkering die uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn of haar overlijden. Levenslang dus. Het partnerpensioen bij Transavia is op opbouwbasis. Dit betekent dat er geld gespaard wordt voor het partnerpensioen. Daarom blijft er ook na uitdiensttreding bij Transavia en bij pensionering een partnerpensioen bestaan. Het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. Door waardeoverdracht wordt uw pensioen omgezet naar de pensioenen in de regeling van uw nieuwe werkgever. Het is belangrijk om te weten hoe het partnerpensioen in uw nieuwe pensioenregeling is geregeld. Op opbouwbasis of op risicobasis. En wat er gebeurt met het partnerpensioen van Transavia dat u overdraagt. Indien uw nieuwe werkgever een partnerpensioen op risicobasis kent, wordt er alleen een partnerpensioen uitbetaald bij overlijden tijdens het actieve dienstverband. Het bij ons pensioenfonds opgebouwde gegarandeerde partnerpensioen komt dan dus te vervallen. En mogelijk is het partnerpensioen bij uw nieuwe uitvoerder lager.

Waarom duurt waardeoverdracht lang?
De procedure voor waardeoverdracht kan lang duren. Dit heeft te maken met de vele stappen die moeten plaatsvinden en de termijnen die daarvoor staan. Een doorlooptijd van 6 maanden is gebruikelijk.

Is uw pensioen waardevast?
Als u uit dienst gaat en uw pensioen niet meeneemt naar een nieuwe werkgever, dan blijft het bij ons pensioenfonds staan tot u met pensioen gaat of tot u het alsnog overdraagt. De waarde van opgebouwd pensioen kan elk jaar afnemen vanwege inflatie/prijsstijgingen. Door middel van toeslagen kan deze waarde zo veel mogelijk op peil worden gehouden. Pensioenfondsen kennen hiervoor een toeslagbeleid.

Sinds 1 januari 2015 is het toeslagbeleid van het pensioenfonds gewijzigd in “niet doelgericht”. Dit betekent dat het pensioenfonds niet meer de ambitie heeft om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Uw pensioen is dus niet waardevast. Uw opgebouwde pensioen zal daarom in waarde iets afnemen, elk jaar dat er inflatie is. Tch kan het bestuur van het pensioenfonds in een bepaald jaar besluiten om een toeslag te geven. Dit zal alleen zo zijn als het pensioenfonds voldoende geld heeft. Omdat bovendien de wettelijke eisen streng zijn, zullen toeslagen vermoedelijk niet vaak worden gegeven.

Uw pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen van de actieve deelnemers (de werknemers) de afgelopen 10 jaar als volgt verhoogd:

Per 1 juli 2019 over de periode van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2019 met 0,96% De prijsinflatie was 1.27%
Per 1 juli 2017 over de periode van 1 januari 2016 tot en met 1 januari 2017 met 0,00% De prijsinflatie was 0,52%
Per 1 juli 2016 over de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2016 met 0,00% De prijsinflatie was 0,45%
Per 1 juli 2015 over de periode 1 januari 2014 tot en met 1 januari 2015 met 0,00% De prijsinflatie was -0,11%
Per 1 juli 2014 over de periode 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2014 met 0,00% De prijsinflatie was 0,74%
Per 1 juli 2013 over de periode 1 januari 2012 tot en met 1 januari 2013 met 1,16% De prijsinflatie was 1,59%
Per 1 juli 2012 over de periode 1 januari 2011 tot en met 1 januari 2012 met 1,58% De prijsinflatie was 2,05%
Per 1 juli 2011 over de periode 1 januari 2010 tot en met 1 januari 2011 met 0,96% De prijsinflatie was 1,90%
Per 1 juli 2010 over de periode 1 januari 2009 tot en met 1 januari 2010 met 1,29% De prijsinflatie was 0,67%
Per 1 juli 2009 over de periode 1 januari 2008 tot en met 1 januari 2009 met 3,26% De prijsinflatie was 1,44%
Per 1 juli 2008 over de periode 1 januari 2007 tot en met 1 januari 2008 met 2,58% De prijsinflatie was 1,91%
Per 1 juli 2007 over de periode 1 januari 2006 tot en met 1 januari 2007 met 1,48% De prijsinflatie was 1,25%
Per 1 juli 2006 over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 januari 2006 met 1,45% De prijsinflatie was 1,17%

Uw pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen van de inactieve deelnemers ( de oud medewerkers en de pensioengerechtigden) de afgelopen 10 jaar als volgt verhoogd:

Per 1 juli 2019 over de periode van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2019 met 0,96% De prijsinflatie was 1.27%
Per 1 juli 2017 over de periode van 1 januari 2016 tot en met 1 januari 2017 met 0,00% De prijsinflatie was 1,40%
Per 1 juli 2016 over de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2016 met 0,00% De prijsinflatie was 0,32%
Per 1 juli 2015 over de periode 1 januari 2014 tot en met 1 januari 2015 met 0,00% De prijsinflatie was 0,64%
Per 1 juli 2014 over de periode 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2014 met 0,00% De prijsinflatie was 0,98%
Per 1 juli 2013 over de periode 1 januari 2012 tot en met 1 januari 2013 met 1,19% De prijsinflatie was 2,53%
Per 1 juli 2012 over de periode 1 januari 2011 tot en met 1 januari 2012 met 1,54% De prijsinflatie was 2,47%
Per 1 juli 2011 over de periode 1 januari 2010 tot en met 1 januari 2011 met 1,43% De prijsinflatie was 2,34%
Per 1 juli 2010 over de periode 1 januari 2009 tot en met 1 januari 2010 met 0,50% De prijsinflatie was 1,28%
Per 1 juli 2009 over de periode 1 januari 2008 tot en met 1 januari 2009 met 1,08% De prijsinflatie was 1,19%
Per 1 juli 2008 over de periode 1 januari 2007 tot en met 1 januari 2008 met 1,91% De prijsinflatie was 2,49%
Per 1 juli 2007 over de periode 1 januari 2006 tot en met 1 januari 2007 met 1,25% De prijsinflatie was 1,61%
Per 1 juli 2006 over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 januari 2006 met 1,45% De prijsinflatie was 1,17%

Uw pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen in de laatste 10 jaar niet gekort. Uw opgebouwde pensioen kan niet gekort worden, omdat het pensioenfonds een garantiecontract met Aegon heeft afgesloten. Dit betekent dat de verzekeraar de pensioenen die u heeft opgebouwd garandeert.

Als de financiële positie van een pensioenfonds niet voldoende is om de pensioenen te kunnen uitkeren, dan kan het pensioenfonds maatregelen treffen. Een pensioenfonds moet dan ook een herstelplan opstellen. Ons pensioenfonds heeft geen maatregelen hoeven treffen en heeft dus ook geen herstelplan.

Als oud-deelnemer aan onze pensioenregeling krijgt u eenmaal per 5 jaar van verzekeraar Aegon een overzicht van het opgebouwde pensioen. Dit is het UPO, uniform pensioenoverzicht. U ontvangt dit niet meer jaarlijks, omdat de pensioenregeling inmiddels is beëindigd. Maar u kunt altijd uw opgebouwde pensioen zien op mijnpensioenoverzicht.nl. Hierin zijn ook de AOW en pensioenen die u bij eventuele andere werkgevers hebt opgebouwd opgenomen en het pensioen dat u per 1 januari 2016 opbouwt bij de nieuwe pensioenuitvoerder.

Verhuist u binnen Nederland dan hoeft u dit alleen door te geven aan de gemeente. Onze pensioenuitvoerders ontvangen deze melding dan automatisch. Verhuist u naar een ander land of wijzigt uw bank- of gironummer, dan bent u verplicht om dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het pensioenfonds te melden. Ook ingeval van wijziging in uw persoonlijke leefomstandigheden (huwelijk, echtscheiding, partnerschap, kinderen e.d.) bent u verplicht dit door te geven aan het pensioenfonds. Geeft u dit niet of niet tijdig door, dan kan dit van invloed zijn op uw recht op pensioenuitkeringen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Paul Jenner (tel. 020-6046438 of via mail paul.jenner@transavia.com).

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over de pensioenregeling? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTV (secretariaatSPTV@transavia.com).