Beleggingsbeginselen

Onderstaande informatie gaat over de pensioenregeling zoals die tot 1 januari 2016 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe regeling volgt binnenkort.

9.2 Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid wordt voor de lange termijn vastgelegd in het strategische beleggingsbeleid en kan worden aangepast op het moment dat dit door het bestuur noodzakelijk wordt geacht. Het beleggingsbeleid voor de kortere termijn wordt geanalyseerd in een speciale beleggingscommissie, mede aan de hand van performance monitoring. Indien de resultaten hiertoe aanleiding geven of een duidelijke visie voor de korte termijn aanleiding vormt, kan tot een tijdelijke afwijking van het te voeren lange termijn beleggingsbeleid worden besloten.

9.2.1 Opzet uitvoering vermogensbeheeractiviteiten

Het vermogensbeheer wordt verzorgd door Aegon Investment Management (AIM) en ING Investment Management (IIM). De verantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering van de investeringen is gedurende de overeenkomst gelegen bij beide partijen. Het bestuur van het pensioenfonds stelt in overleg met de beleggingscommissie en met ING c.q. Aegon op strategisch niveau het beleggingsbeleid vast.

9.2.2 Strategisch beleggingsbeleid

Het hoofddoel van het beleggingsbeleid is het, binnen aanvaardbare risicogrenzen, leveren van een optimale bijdrage aan het veiligstellen van waarde-/welvaartsvaste pensioenaanspraken van de deelnemers aan de pensioenregeling. Hieruit vloeit voort, dat gestreefd wordt naar rendementsoptimalisatie binnen een aanvaardbaar risicoprofiel. Behoud van het vermogen en stabiliteit van het beleggingsresultaat zijn de belangrijkste overwegingen om dit acceptabele risiconiveau vast te stellen.

Het beleggingsresultaat kan worden gedefinieerd als de som van de directe beleggingsopbrengsten (waaronder rente en dividend), opbrengsten ten gevolge van waardevermeerdering c.q. -vermindering en alle overige aan de beleggingen te relateren opbrengsten en kosten.

Het beleggingsbeleid is vastgelegd in de navolgende beleggingsrichtlijnen zoals die zullen worden gehanteerd door AIM respectievelijk IIM als vermogensbeheerder van de beleggingsportefeuille, voortvloeiend uit enerzijds de tussen Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers en Aegon gesloten overeenkomst inzake de pensioenregeling en anderzijds de tussen Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers en IIM gesloten beleggingsovereenkomst.

9.2.3 Normverdeling beleggingsportefeuille

Aegon Investment Management

De onder het herverzekeringscontract vallende gelden zijn ondergebracht bij Aegon Levensverzekeringen NV. Deze gelden worden beheerd door Aegon Investment Management. Via verdeling van het vermogen over verschillende assets en verschillende landen vindt risicodiversificatie plaats. Vervolgens zijn rond de strategische normportefeuilles zones geconstrueerd die het risico verder beïnvloeden. Door middel van tactische asset allocatie binnen deze zones wordt vervolgens geprobeerd het beleggingsrendement te optimaliseren.

Tabel 1: normverdeling (percentage van marktwaarde)

Norm Minimum Maximum
Beleggingscategorie (in % van de totale portefeuille)
Liquide middelen 0 -5,00 5,00
Vastrentende waarden 67,70 57,70 77,70
Aandelen 19,90 14,90 24,90
Grondstoffen 4,80 2,30 7,30
Vastgoed 7,60 5,10 10,10

De normverdeling is verder onder te verdelen in subcategorieën. Deze onderverdeling inclusief hun bijbehorende benchmark ziet er als volgt uit:

Tabel 2: onderverdeling beleggingscategorieën en bijbehorende benchmark

Strategisch Benchmark
Beleggingscategorie (in % van de totale portefeuille)
Aandelen
AEG World Equity Fund
19,9 MSCI all Country world net index (GBP, JPY, USD Hedged) (Customized)
Staatsobligaties (incl. SLM)
Aeg Euro AAA Bond Fund
21,4 Merill Lynch EMU Government Bond
Index AAA rated
Credits
AEG European Credit Fund
19,2 Barclays Euro-Aggregate Corporate index
Hypotheken
AEG Vastgoed Fonds Internationaal
7,6 Aegon vastgoed internationaal
Grondstoffen
AEG GlobalCommodity Fund
4,8 returns&P GSCI index ER (hedged) € overnight
High Yield
AEG Global High Yield Fund
2,8 70% BarclaycCapital USHY (Eur,cst) + 30% BarclysCapital HYEur (cst)
Emerging Markets Debt
ARG Em. Market Debt Fund
3,5 JP Morgan Emerging Markets Bonds
Index Global Diversified (hedged)
Asset Backed Securities
AEG Asset backed sec. Fund
4,8 Customized Aegon Asset Backed Securities Index
100,0

Te allen tijde zal het percentage dat belegd is in een beleggingscategorie binnen de voorgeschreven bandbreedtes vallen. Indien de bandbreedtes op enig moment overschreden dreigen te worden, zal de vermogensbeheerder actie ondernemen om dit binnen een kwartaal te corrigeren. Zodoende zal het risicoprofiel van de portefeuille met betrekking tot de asset-mix binnen de hierboven gestelde grenzen fluctueren.

Durationmatching
De bovenstaande portefeuille is op zorgvuldige wijze geconstrueerd en is afgeleid van de in 2010 uitgevoerde ALM-studie. Uit deze ALM-studies is onder andere het advies gekomen om de vastrentende portefeuille qua looptijd (duration) voor 50% te blijven matchen aan de looptijd van de verplichtingen. Met andere woorden: het renterisico is voor 50% afgedekt. Dit advies is overgenomen door het bestuur van het pensioenfonds en is geïmplementeerd in het herverzekeringscontract.
De renteafdekking vindt plaats met het SLM fonds. De verdeling tussen de staatsobligaties en het SLM wordt bepaald door het percentage renteafdekking. Dat bepaald het aantal benodigde participaties in het SLM fonds. Het resterende deel wordt ingevuld met staatsobligaties.

Vrij vermogen
Jaarlijks wordt aan de hand van het depotverslag, zoals dat wordt vervaardigd door Aegon, bepaald wat de vrije middelen van het pensioenfonds zijn binnen het (basis) gesepareerde beleggingsdepot. Met Aegon is contractueel afgesproken dat binnen het basisdepot geen buffer wordt aangehouden door het pensioenfonds. Hierdoor is in principe de actuele waarde van de beleggingen voor zover dat meer is dan 100% van de marktwaarde van de verplichtingen vrij opneembaar uit het beleggingsdepot. Het bestuur van het pensioenfonds onttrekt deze vrije middelen jaarlijks uit het depot, en belegt deze middelen vervolgens in een separaat beleggingsdepot die wordt aangehouden bij AIM.

De doelstelling van het bestuur is om met de beleggingsopbrengsten over dit vrije vermogen zoveel mogelijk de voorwaardelijke toeslagen te financieren en om tevens een buffer te creëren om (financiële) flexibiliteit naar de toekomst te behouden. Om deze doelstelling te realiseren is na verschillende interne discussies en met ondersteuning van zowel Aegon als Aon als beleggingsadviseur besloten om de navolgende asset mix in een mandaat aan AIM te verlenen. Er is een kwartaal herbalancering overeengekomen met de vermogensbeheerder AIM. De normverdeling ziet er als volgt uit:

Tabel 3: normverdeling vrij vermogen (percentage van marktwaarde)

Strategisch Minimum Maximum
Beleggingscategorie (in % van de totale portefeuille)
Liquide middelen 0,00 0,00 5,00
Vastrentende waarden 60,00 50,00 70,00
Aandelen 30,00 20,00 40,00
Grondstoffen 5,00 0,00 10,00
Vastgoed 5,00 0,00 10,00

Naar aanleiding van de uitkomsten van de laatst uitgevoerde ALM studie ligt er een voorgenomen besluit om een gedeelte van de beleggingen in vastrentende waarden om te zetten in Asset Based Securities, waarmee de normverdeling wat zal opschuiven richting een groter percentage voor zakelijke waarden en waarmee de strategische mix verder geoptimaliseerd naar aanleiding van de laatste inzichten

9.2.4 Wijze van risicometing en beheersing

Binnen de mandaten die aan de vermogensbeheerders zijn gegeven wordt onder meer het kredietrisico, alsmede het marktrisico beheerst. In bijlage II en III zijn de overeengekomen beleggingsmandaten opgenomen, waarin onder andere is beschreven wat de belangrijkste risicobeperkende maatregelen zijn alsmede de onderdelen van het beheersingssysteem. Ieder kwartaal rapporteert de vermogensbeheerder de feitelijke posities van de portefeuille.

9.2.5 Opzet van de resultaatsevaluatie

De vermogensbeheerders verschaffen periodiek inzicht in de samenstelling van en mutaties in de portefeuille. Maandelijks wordt er een uitgbreide rapportage opgeleverd ten aanzien van de beleggingsperformance en asset allocatie. In de rapportage is tevens informatie over de behaalde performance in vergelijking met die van de gekozen benchmarks opgenomen. In beginsel zal de verantwoording omtrent het gevoerde beleggingsbeleid plaatsvinden in een tweemaal per jaar te houden beleggingsbespreking, maar tussendoor is er ook veelvuldig contact en afstemming met de vermogensbeheerder. Bij deze besprekingen laat het fondsbestuur zich desgewenst bijstaan door een professionele investment consultant. Gebaseerd op de maandelijkse overzichten wordt door de beleggingscommissie een overzicht (spreadsheet) opgesteld dat een helder totaaloverzicht geeft van de asset allocatie. Op deze manier waarborgt het bestuur dat de asset allocatie binnen de gewenste bandbreedtes blijft. Indien deze brandbreedtes worden overschreden dan neemt het bestuur hier direct actie op. Hier is tot op heden nog geen sprake van geweest.

Elke SPTV bestuursvergadering staan de beleggingen op de agenda en informeert de beleggingscommissie de andere leden van het bestuur ten aanzien van ontwikkelingen, performance en algemene stand van zaken op beleggingsgebied.

In principe staat het strategische beleggingsbeleid vast voor een periode van drie jaar (tot aan een nieuw uit te voeren ALM studie), dus is er buiten de gebruikelijke afgesproken kwartaalherbalancering door de vermogensbeheerder geen sprake van tussentijdse herbalancering van het totale vermogen (verzekerd + vrij) van SPTV. Dit zal echter wel geschieden op het moment dat een van de asset categorieen beleggingstechnisch niet meer de karakteristieken heeft, welke het beoogt had te hebben (gebrek aan liquiditeit, te weinig marktpartijen en/of produkten e.d.).

Elk jaar bekijkt het bestuur (in het voorjaar) aan de hand van het depotverslag of er een toevoeging, danwel onttrekking aan het eigen vermogen gedaan moet worden. Dit wordt in principe op dezelfde wijze in dezelfde mix belegd als nu geldt voor het vrij vermogen.

Het bestuur krijgt van AAM periodiek inzicht in de top 10 posities (ondernemingen) van de beleggingsportefeuille, inclusief de bijbehorende bedragen. Tijdens de periodieke overleggen met AAM zal het bestuur desgevraagd inzicht worden verschaft ten aanzien van de kredietwaardigheid en solvabiliteit van deze top 10 posities.

Het bestuur zal zelf periodiek de kredietwaardigheid van Aegon Levensverzekeringen toetsen en beoordelen. Mocht blijken dat op enig moment sprake is van een dreigende verlaging van deze rating van de herverzekeraar, dan treedt het bestuur direct in overleg met de herverzekeraar en DNB teneinde de hiermee gepaard gaande gevolgen voor het fonds in kaart te brengen.

9.2.6 Waarderingsgrondslagen op de balans

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, met de volgende uitzonderingen:

Beleggingen in zakelijke en vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen de marktwaarde die de herverzekeraar (AIM) heeft opgegeven.
Voor de waardering inzake de VPV en overige voorzieningen verwijzen wij naar de eerder hierover gepresenteerde informatie.