Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Tot 1 januari 2018 nam u deel aan de pensioenregeling van het Grondpersoneel van Transavia en daarom bouwde u ouderdomspensioen op bij Stichting Pensioenfonds Transavia Grond- en Cabinepersoneel (SPTGC). Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Meer informatie over de AOW vindt u op svb.nl. De hoogte van het ouderdomspensioen wordt bepaald door het volgende:

 1. het aantal jaren dat u pensioen opbouwt bij Transavia
 2. uw gemiddeld verdiende pensioengevend salaris. Het pensioengevend salaris is het salaris inclusief alle elementen die meetellen bij de vaststelling van het levenslang ouderdomspensioen. Dit is gelijk aan 12 maal het bruto maandsalaris vermeerderd met de vakantie-uitkering en met – indien van toepassing – de wisseldiensttoeslag, persoonlijke toeslag en marktwaardetoeslag.
 3. het pensioen opbouwpercentage. Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt het jaarlijkse opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen 1,70%.
 4. de franchise. Dit is een deel van uw salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Dit vindt de overheid niet nodig omdat u ook AOW ontvangt. In 2017 is die € 18.678.
 5. de financiële positie van het pensioenfonds. Is de financiële situatie van het fonds niet goed, dan kan er in één of meerdere jaren minder pensioen worden opgebouwd dan het opbouwpercentage zoals hierboven onder 3. wordt genoemd. En het is mogelijk dat het pensioenfondsbestuur incidenteel besluit de pensioenen te verhogen met een toeslag.

U krijgt jaarlijks van verzekeraar Aegon een overzicht van het opgebouwde pensioen. Dit is het UPO, het uniform pensioenoverzicht. Als u niet meer in dienst bent, ontvangt u eens per 5 jaar een UPO. Bent u bij Transavia komen werken vóór 2013 dan krijgt u ook nog een overzicht van verzekeraar Nationale Nederlanden. U heeft daar immers ook pensioen opgebouwd. Op dit UPO staan ook het partner- en wezenpensioen. Daarnaast kunt u altijd uw volledig opgebouwde pensioen en nog op te bouwen pensioen zien op mijnpensioenoverzicht.nl. Hierin zijn ook de AOW en pensioenen die u bij eventuele andere werkgevers hebt opgebouwd opgenomen.

Als u overlijdt, zorgt ons pensioenfonds voor de uitkering van het partnerpensioen en wezenpensioen voor uw nabestaanden. Uw partner ontvangt het partnerpensioen maandelijks totdat uw partner zelf overlijdt. Uw kind ontvangt het wezenpensioen afhankelijk van de situatie tot 18 of uiterlijk 27 jaar. Bent u al uit dienst of bent u met pensioen? Dan is er mogelijk geen recht op partnerpensioen. En ook niet op wezenpensioen.

Wat moet ik doen?
Uw partner moet uw overlijden melden bij de gemeente. De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan ons pensioenfonds. Woont u in het buitenland, dan moet uw partner uw overlijden altijd rechtstreeks melden aan ons pensioenfonds. Het pensioenfonds gaat na of er recht is op pensioen. Als dat zo is, zorgt ons pensioenfonds dat de uitkering van partnerpensioen en wezenpensioen wordt geregeld. Meer informatie

Als u ziek wordt en vervolgens arbeidsongeschikt, dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering van de overheid als u na 24 maanden nog steeds ziek bent. Bent u arbeidsongeschikt, dan betaalt het pensioenfonds (een deel van) de pensioenpremie door. Zo bouwt u nog steeds pensioen op, ook al bent u arbeidsongeschikt.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Werkt u niet meer bij deze werkgever en overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen en krijgen uw kinderen geen wezenpensioen van ons.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?

 1. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
  De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de 50 jaar voor de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op svb.nl. Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.
 2. Het pensioen dat u via Transavia opbouwt
  De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij ons pensioenfonds. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u tot nu heeft opgebouwd. Ook staat hier het pensioen dat u op AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt als u tot uw AOW pensioen blijft opbouwen bij ons pensioenfonds. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u al hebt opgebouwd in de banen die u heeft gehad.
 3. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
  U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Transavia. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten.

Bij een collectief beschikbare premieregeling blijven de inkomsten (de premie) en de uitgaven (alle pensioen die nu en in de toekomst moeten worden uitgekeerd) in balans. Het risico wordt door het collectief van deelnemers gedragen. Dat houdt in dat de verantwoordelijkheid van Transavia beperkt is tot de betaling van een vaste premie aan het pensioenfonds. Dit heeft als gevolg dat Transavia niet bijspringt als het pensioenfonds een tekort kent. Maar ook geen recht heeft op eventuele overschotten van het pensioenfonds. Hiermee is in de financiering en de hoogte van de premie rekening gehouden. Wat zijn de risico’s van dit systeem? Transavia betaalt jaarlijks een vaste premie aan het pensioenfonds. Samen met de door de deelnemers te betalen bijdragen wordt deze premie gebruikt om de totale (uitvoerings-)kosten van het pensioenfonds te financieren. Onder normale omstandigheden is deze totale premie voldoende om de pensioenen zoals beschreven in het pensioenreglement op te bouwen. Dit is echter geen zekerheid. Dat betekent dat het risico van te weinig geld in het pensioenfonds uiteindelijk voor rekening komt van de deelnemers (werknemers). Met andere woorden: de nog op te bouwen pensioenen zijn niet gegarandeerd. Als het pensioenfonds dus een jaar te weinig geld heeft, dan zal er dat jaar geen of minder pensioen worden opgebouwd. En omgekeerd geldt dat als het pensioenfonds een overschot heeft, dit kan worden gegeven aan één of meer groepen belanghebbenden in het fonds. Bijvoorbeeld door de korting ongedaan te maken of door het verhogen van het pensioen met een toeslag. Meer informatie vindt u in het pensioenreglement.

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het loon dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Voor 2017 is dit € 18.678. Voor het deel van het loon minus de franchise streven wij naar een pensioenopbouw van 1,70%. Voor deze pensioenopbouw betaalt Transavia jaarlijks een vaste premie. Als deze beschikbare premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u in dat jaar minder pensioen op. We noemen een regeling met een dergelijke systematiek een collectieve beschikbare premieregeling.

Rekensom
Stel, u bent 30 jaar en uw pensioensalaris is in 2017: € 30.600
De franchise in 2017: € 18.678 -/-
Uw pensioengrondslag is dan: € 11.922.
Hierover bouwt u in 2017 1,70% aan ouderdomspensioen op = € 202,67.
Oftewel, als u precies 1 jaar bij Transavia heeft gewerkt, dan ontvangt u vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd, jaarlijks € 202,67 tot aan uw overlijden.

Meer informatie vindt u in het pensioenreglement.

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. Transavia betaalt jaarlijks een vaste premie. Blijkt dat deze premie niet genoeg is? Dan bouwt u in dat jaar minder pensioen op. De vastgestelde premie voor het grondpersoneel van Transavia is 24,6% van de som van de voor alle deelnemers geldende pensioensalarissen. Uw deel van de pensioenpremie houdt Transavia maandelijks in op uw bruto loon. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook. Uw eigen bijdrage is 8,2%. Werkt u in deeltijd? Dan is de bijdrage aangepast aan uw deeltijdpercentage. Meer informatie over de financiering van de pensioenregeling vindt u in het pensioenreglement.

Welke keuzes heeft u zelf?

Als u uit dienst gaat bij Transavia, kunt u het bij ons opgebouwde pensioen in veel gevallen meenemen. Dit pensioen wordt dan overgedragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Hoe werkt waardeoverdracht?
Waardeoverdracht moet u zelf aanvragen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Deze nieuwe pensioenuitvoerder vraagt bij onze verzekeraar een opgave van uw opgebouwde pensioenen. Op basis daarvan krijgt u een voorstel voor de waardeoverdracht. U moet dan aangeven of u akkoord bent en dit document terugsturen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, moet uw partner ook voor akkoord tekenen. Nadat u dit formulier heeft teruggestuurd, wordt de waardeoverdracht voor u geregeld.

Waardeoverdracht leidt niet altijd tot een beter pensioen. Bekijk goed de gevolgen van waardeoverdracht, ook voor uw partnerpensioen, voordat u besluit om uw pensioen over te dragen. U kunt altijd vrijblijvend een offerte aanvragen voor waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Daarna besluit u pas of u wel of niet tot waardeoverdracht overgaat. Meer informatie

Partnerpensioen is de uitkering die uw partner ontvangt als u komt te overlijden en wordt uitgekeerd totdat uw partner zelf overlijdt. Levenslang dus. Maar er is niet altijd recht op partnerpensioen. U leest hier wanneer dit wel is en wanneer niet. Uw partnerpensioen is tijdens het deelnemerschap verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat uw partner alleen een partnerpensioen krijgt als u overlijdt tijdens het bestaan van het dienstverband met Transavia. Op de pensioendatum of na uitdiensttreding vervalt de verzekering van het partnerpensioen. Uw partner krijgt dan dus geen uitkering meer na uw overlijden. Om dit te voorkomen wordt een deel van uw ouderdomspensioen bij uit dienst gaan standaard geruild voor partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager. U kunt hier ook van afzien. U heeft dit keuzerecht als u uit dienst gaat bij Transavia maar nog niet met pensioen, en als u met pensioen gaat. Let op: maakt u geen keuze, dan wordt een deel van uw ouderdomspensioen automatisch geruild voor partnerpensioen. Zo voorkomen we dat uw partner onbedoeld geen uitkering krijgt bij uw overlijden.

Hoe geeft u uw keuze door?
Als u uit dienst gaat krijgt u informatie van ons pensioenfonds en van Aegon. Als u op tijd, dit is binnen 20 werkdagen, dit formulier ingevuld en ondertekend aan ons terugstuurt, dan kunnen wij meestal uw keuze uitvoeren. Let op dat als u een partner heeft, hij of zij het formulier ook ondertekent. Laat u niets binnen 20 werkdagen horen, dan wordt automatisch een deel van uw ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Dit geldt bij uitdienst gaan en bij pensionering. Zo loopt u niet het risico dat bij uw overlijden er geen pensioenuitkering is voor uw partner. Meer informatie

Partnerpensioen is de uitkering die uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn of haar overlijden. Levenslang dus. Uw partnerpensioen vervalt als u uitdienst gaat of met pensioen. Om te voorkomen dat bij uw overlijden uw partner geen uitkering krijgt wordt een deel van uw ouderdomspensioen standaard geruild voor partnerpensioen. U kunt hier ook van afzien. Als bij uitdienst gaan een partnerpensioen is verzekerd, dan kunt u opnieuw bij pensionering uw keuze maken. U kunt dan eventueel, met toestemming van uw partner, beslissen om het partnerpensioen terug te ruilen in extra ouderdomspensioen. Meer informatie

Misschien wilt u eerder stoppen met werken dan de standaard pensioenleeftijd van 67. Dit is mogelijk. Voor de deelnemer (werknemer), maar ook voor de oud-werknemer die al uit dienst is. U kunt al vanaf uw 60ste met pensioen. De deelnemer kan daarnaast er ook voor kiezen om gedeeltelijk eerder met pensioen te gaan. Bijvoorbeeld al 2 dagen met pensioen op uw 62ste en nog 3 dagen blijven werken. U ontvangt dan een deel van uw pensioenuitkering en nog een deel salaris. Dit kan alleen met toestemming van Transavia. Maar eerder (gedeeltelijk) met pensioen gaan is duur. Want u spaart minder jaren voor uw pensioen en het pensioen wordt langer uitgekeerd. Uw pensioenuitkering wordt dus (veel) lager dan als het pensioen gewoon op 67 ingaat. Aegon kan voor u uitrekenen hoe hoog uw pensioen wordt als u het eerder (gedeeltelijk)laat ingaan. Mocht u ook nog een deel pensioen bij NN hebben staan, dan is het verstandig ook een check door hen te laten doen.

Hoe geeft u uw keuze door?
Bent u in dienst bij Transavia en wilt u eerder met pensioen dan op de standaard pensioenleeftijd van 67 jaar? Dat kan. Geeft u dan uw keuze uiterlijk 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum door aan Transavia. Indien Transavia het verzoek goedkeurt, dan stuurt zij het door naar het pensioenfonds. Bent u oud-werknemer stuurt u dan uw wens voor eerdere pensionering aan Aegon. En ook aan NN, als u voor 1 januari 2013 bij ons heeft gewerkt. Dit moet uiterlijk 6 maanden voor de gewenste pensioendatum. U krijgt uiterlijk 3 maanden voor uw gewenste pensioendatum informatie over hoe hoog uw pensioen wordt op de gewenste pensioendatum. Indien u akkoord gaat kunt u het voorstel dat meegestuurd wordt tekenen en terugsturen zodat het verzoek verwerkt kan worden en uw pensioen uitbetaald zal worden. Meer informatie

Standaard is dat u elk jaar dezelfde pensioenuitkering ontvangt. Vanaf pensionering tot aan uw overlijden blijft de uitkering dus even hoog. Maar u kunt er voor kiezen om eerst een aantal jaren een hogere uitkering te ontvangen, en de jaren er na een lagere. Dit kan ook als u eerder dan de standaard leeftijd van 67 met pensioen wilt. Misschien wilt u dit omdat u verwacht de eerste jaren na pensionering meer geld nodig te hebben dan de jaren daarna. Bijvoorbeeld omdat u eerder dan de AOW-leeftijd wilt stoppen met werken en daarom nog geen AOW ontvangt. Aegon kan voor u uitrekenen hoe hoog het hogere en het lagere pensioen wordt. Kiest u voor eerdere pensionering op leeftijd 64 of eerder? Dan kunt u tot leeftijd 65 of tot leeftijd 70 tijdelijk een hogere uitkering ontvangen. Kiest u voor pensionering na leeftijd 64? Dan kunt u tot leeftijd 70 tot 75 tijdelijk een hogere uitkering ontvangen.

Hoe geeft u uw keuze door?
Ook hier geldt weer dat u uw keuze uiterlijk 6 maanden voor uw pensioendatum doorgeeft aan het pensioenfonds. U krijgt uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum informatie over hoe hoog uw uitkeringen dan worden. Indien u akkoord gaat kunt u het voorstel dat meegestuurd wordt tekenen en terugsturen zodat het verzoek verwerkt kan worden en uw pensioen uitbetaald zal worden. Meer informatie

Hoe zeker is uw pensioen?

Of het pensioenfonds er goed voor staat, wordt meestal uitgedrukt door de dekkingsgraad. Die geeft aan of er voldoende geld is. Voldoende geld om de opgebouwde pensioenen straks eventueel te kunnen verhogen. De opgebouwde pensioenen zelf zijn gegarandeerd door de verzekeraar. En kunnen dus niet gekort worden. Of uw pensioen in enig jaar verhoogd wordt, beslist het bestuur.

De waarde van opgebouwd pensioen kan elk jaar afnemen vanwege inflatie/prijsstijgingen. Door middel van toeslagen kan deze waarde zo veel mogelijk op peil worden gehouden. Pensioenfondsen kennen hiervoor een toeslagbeleid. Sinds 1 januari 2015 is het toeslagbeleid van het pensioenfonds gewijzigd in ‘niet doelgericht’. Dit betekent dat het pensioenfonds niet meer de ambitie heeft om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Uw pensioen is dus niet waardevast. Uw opgebouwde pensioen zal daarom in waarde afnemen, elk jaar dat er inflatie is. Toch kan het bestuur van het pensioenfonds in een bepaald jaar besluiten om een toeslag te geven. Dit zal alleen zo zijn als het pensioenfonds voldoende geld heeft. Omdat bovendien de wettelijke eisen streng zijn, zullen toeslagen vermoedelijk niet vaak worden gegeven.

Toeslagen laatste 10 jaar
Uw pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen van de actieve deelnemers (de werknemers) de afgelopen 10 jaar als volgt verhoogd:

Geboren voor 1 januari 1950

Per Over periode Verhoging Prijsinflatie
1 juli 2017 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 1, 57% 0,52%
1 juli 2016 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016 0,00% 0,45%

Voor de jaren er voor geldt dat de opgebouwde pensioenen altijd zijn verhoogd met het percentage waarmee iemands loon werd verhoogd. Dit is gebruikelijk in het type pensioenregeling dat Transavia toen had voor deze werknemers (dit was een eindloonregeling).

Geboren op of na 1 januari 1950

Per Over periode Verhoging Prijsinflatie
1 juli 2017 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 1,57% 0,52%
1 juli 2016 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016 0,00% 0,45%
1 juli 2015 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 0,00% -0,11%
1 juli 2014 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014 0,8% 0,74%

Uw pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen van de inactieve deelnemers (de oud werknemers en de pensioengerechtigden) de afgelopen 10 jaar als volgt verhoogd:

In dienst voor 1 januari 2006

Per Over periode Verhoging Prijsinflatie
1 juli 2017 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 1,57% 0,52%
1 juli 2016 1 juli 2015 t/m/ 30 juni 2016 0,00% 0,45%
1 juli 2015 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 0,8% -0,11%
1 juli 2014 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014 0,8% 0,74%
1 juli 2013 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013 1,25% 1,59%
1 juli 2012 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012 0,00% 2,05%
1 juli 2011 1 juli 2010 t/m 30 juni 2011 0,23% 1,90%
1 juli 2010 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010 0,00% 0,67%
1 juli 2009 1 juli 2008 t/m 30 juni 2009 0,00% 1,44%
1 juli 2008 1 juli 2007 t/m 30 juni 2008 0,00% 1,91%
1 juli 2007 1 juli 2006 t/m 30 juni 2007 0,00% 1,25%

In dienst na 1 januari 2006

Meer informatie over het toeslagbeleid vindt u in het pensioenreglement.

Per Over periode Verhoging Prijsinflatie
1 juli 2017 1 juni 2016 t/m 30 juni 2017 1,57% 0,52%
1 juli 2016 1 juni 2015 t/m 30 juni 2016 0,00% 0,45%
1 juli 2015 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 0,00% -0,11%
1 juli 2014 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014 0,8% 0,74%
1 juli 2013 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013 1,25% 1,59%
1 juli 2012 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012 1,75% 2,05%
1 juli 2011 1 juli 2010 t/m 30 juni 2011 1,48% 1,90%
1 juli 2010 1 juli 2009 t/m 30 juni 2010 0,45% 0,67%
1 juli 2009 1 juli 2008 t/m 30 juni 2009 0,91% 1,44%
1 juli 2008 1 juli 2007 t/m 30 juni 2008 2,04% 1,91%
1 juli 2007 1 juli 2006 t/m 30 juni 2007 1,75% 1,25%

Welke kosten maken wij?

De uitvoeringskosten van de pensioenregelingen Grond en Cabine hebben continue aandacht van het bestuur. Vooral bij ring Cabine stijgen de uitvoeringskosten als percentage van de ontvangen premie, bij ring Grond in minder mate. Met adviseur AON-Hewitt is een taakstellende begroting afgesproken en een kortingspercentage. Over specifieke onderdelen, zoals bijvoorbeeld dienstverlening in het kader van de jaarrekening of het opstellen van de budgetberekening voor het indexatiebesluit heeft extra overleg plaatsgevonden. Gelet op de relatief kleine omvang van SPTGC blijft het kostenniveau relatief hoog. Van de ontvangen pensioenpremie gaat 5,2% resp. 7,4% op aan noodzakelijke bestuurs- en beheerskosten Grond en Cabine.

Uitvoeringskosten (in euro’s) 2014
Interest N.N. -/-69.485
Diversen kosten N.N. 9.224
Rentekosten Transavia 1.504 –
Administratie- en beheerkosten Aegon 8.395
Rentekosten Aegon 10.759

Door het beeindigen van het garantiecontract vervallen de uitvoeringskosten grotendeels, de kosten van Aegon (administratie- en excassokosten) worden als opslag op de premies en koopsommen meegenomen. Het bedrag aan Interest N.N. heeft grotendeels te maken met de afwikkeling van het contract begin 2014. Meer informatie over de kosten van ons pensioenfonds vindt u in het jaarverslag.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u uit dienst gaat bij Transavia, kunt u het bij ons opgebouwde pensioen in veel gevallen meenemen. Dit pensioen wordt dan overgedragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Hoe werkt waardeoverdracht?
Waardeoverdracht moet u zelf aanvragen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Deze nieuwe pensioenuitvoerder vraagt bij onze verzekeraar een opgave van uw opgebouwde pensioenen. Op basis daarvan krijgt u een voorstel voor de waardeoverdracht. U moet dan aangeven of u akkoord bent en dit document terugsturen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, moet uw partner ook voor akkoord tekenen. Nadat u dit formulier heeft teruggestuurd, wordt de waardeoverdracht voor u geregeld.

Waardeoverdracht leidt niet altijd tot een beter pensioen. Bekijk goed de gevolgen van waardeoverdracht, ook voor uw partnerpensioen, voordat u besluit om uw pensioen over te dragen. U kunt altijd vrijblijvend een offerte aanvragen voor waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Daarna besluit u pas of u wel of niet tot waardeoverdracht overgaat. Meer informatie

Als u ziek wordt en vervolgens arbeidsongeschikt, dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering van de overheid als u na 24 maanden nog steeds ziek bent.
Bent u arbeidsongeschikt, dan betaalt het pensioenfonds (een deel van) de pensioenpremie door. Zo bouwt u nog steeds pensioen op, ook al bent u arbeidsongeschikt.

Wat moet ik doen?
Bent u ziek, dan moet u dat direct melden bij de verzuimmanager en bij afdeling arbeidszaken. Dat is nodig om te bepalen of u recht heeft op een uitkering. Bent u 1 jaar en 9 maanden ziek, dan moet u ook een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV (uwv.nl). Meer informatie

Als u gaat trouwen heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Uw partner kan ingeval van uw overlijden recht krijgen op partnerpensioen. Dit geldt ook als u niet bent getrouwd, maar een geregistreerd partnerschap heeft. En mocht u in de toekomst gaan scheiden, dan krijgt uw (dan:) ex-partner recht op een deel van uw pensioenen.

Wat moet ik doen?
U moet uw huwelijk of geregistreerd partnerschap direct melden aan ons pensioenfonds. Uw partner krijgt dan automatisch recht op partnerpensioen als u overlijdt terwijl u nog in dienst bent bij Transavia. Meer informatie

Als u gaat samenwonen heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Als uw partner tenminste aan de voorwaarden voldoet. In dat geval kan hij of zij ingeval u komt te overlijden recht krijgen op partnerpensioen. En mocht u in de toekomst uit elkaar gaan, dan kan uw (dan:) ex-partner recht krijgen op uw partnerpensioen.

Wat moet ik doen?
Als u wilt dat uw partner bij uw overlijden recht kan krijgen op partnerpensioen, dan dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. De belangrijkste is dat u aan het pensioenfonds uw samenlevingsovereenkomst stuurt. En mocht uw relatie in de toekomst worden beëindigd, dan is het heel belangrijk dat u ons dat meldt. Meer informatie

Als u gaat scheiden heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner krijgt recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Als u met pensioen gaat wordt daarom een deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner uitgekeerd.

Wat moet ik doen?
U moet uw scheiding of relatie beëindiging melden bij ons pensioenfonds. Er is daarvoor een speciaal formulier. Dit vindt u hier. U moet dit formulier ingevuld en ondertekend binnen 2 jaar na uw scheiding aan het pensioenfonds sturen. En als u andere afspraken over uw pensioen heeft gemaakt, stuurt u dan deze afspraken ook mee. Meer informatie

Verhuist u naar een ander land, dan bent u verplicht om dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het pensioenfonds te melden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Paul Jenner (tel. 020-6046438 of via mail paul.jenner@transavia.com). Wij ontvangen graag uw e-mailadres, zodat we u snel en tegen lage kosten kunnen bereiken. U kunt dit per mail (secretariaatSPTGC@transavia.com) doorgeven.

Wordt u werkloos, dan bouwt u geen pensioen meer op. Het opgebouwde ouderdomspensioen blijft voor u staan. Het wordt uitgekeerd als u met pensioen gaat. Uw partner- en wezenpensioen komen mogelijk volledig te vervallen. Als u weer een baan krijgt, dan kunt u in veel gevallen het pensioen dat u heeft opgebouwd alsnog meenemen naar uw nieuwe werkgever. Als u maar heel weinig pensioen hebt opgebouwd, kan het zijn dat het pensioenfonds het pensioen wil afkopen. U krijgt dan een bedrag ineens. Dat komt in de plaats van het pensioen dat jaarlijks aan u uitgekeerd zou worden.

Wat moet ik doen?
Het recht op partnerpensioen blijft voor uw partner bestaan zolang u een WW-uitkering ontvangt. Pas na het einde van uw WW-periode vervalt het partnerpensioen. Om te voorkomen dat bij uw overlijden uw partner geen uitkering krijgt wordt een deel van uw ouderdomspensioen dan geruild voor partnerpensioen. Als u dit niet wilt, dan moet u dit aangeven. Vul dan binnen 20 werkdagen na ontvangst het formulier daarvoor in. Uw partner moet dit meetekenen. Het wezenpensioen komt bij uitdiensttreding te vervallen. Meer informatie

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer weten over uw pensioen?
Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de onderwerpen te gaan.