Oproep kandidaten verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden

Kandidaten verantwoordingsorgaan SPTV gezocht

De zittingstermijn van verschillende leden van het Verantwoordingsorgaan loopt af per 1 juli 2018. De aftredende leden hebben allen aangegeven zich herkiesbaar te stellen. SPTV wil echter ook anderen de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Geef je op voor 10 april 2018!

Samenstelling verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: vier vertegenwoordigers uit de kring van de deelnemers, een vertegenwoordiger uit de kring van de pensioengerechtigden en een vertegenwoordiger van de werkgever.

  1. Dhr. Bas van Veldhuizen namens de actieve deelnemers
  2. Dhr. Andre Moquette namens de actieve deelnemers
  3. Dhr. Jephte Lafour namens de actieve deelnemers
  4. Dhr. Hans Peter Brouwer namens de actieve deelnemers
  5. Dhr. Andre Waque namens de werkgever
  6. Dhr. Herman Dikkers namens de pensioengerechtigden

Het verantwoordingsorgaan heeft een belangrijke adviserende rol in de beslissing over de toekomst van het fonds. Het fonds is nog steeds verantwoordelijk voor de tot 1 januari 2016 opgebouwde aanspraken bij Aegon. Daarnaast beschikt het fonds over een vrij vermogen. Het bestuur van het fonds onderzoekt naar aanleiding van deze situatie verschillende toekomstscenario’s. Immers, het fonds maakt kosten terwijl er minder geld binnenkomt. De vraag is of voortzetting van het fonds van toegevoegde waarde is. Daarbij zal een evenwichtige belangenafweging worden gemaakt. De deelnemers, pensioengerechtigden en slapers (uit dienst maar nog niet met pensioen) zijn de belangrijkste partijen daarin. Het fonds heeft inmiddels een voorgenomen besluit tot liquidatie genomen.

Kandidaten gezocht

SPTV is op zoek naar vier vertegenwoordigers namens de werknemers en één vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. De huidige vertegenwoordigers voor deze zetels namelijk de heer van Veldhuizen, de heer Moquette, de heer Lafour, de heer Brouwer en de heer Dikkers hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen.

Vind je pensioen interessant en vind je het belangrijk daarbij actief betrokken te zijn? Stel je dan kandidaat voor een zetel in het verantwoordingsorgaan! Je hoeft geen pensioenspecialist te zijn, maar we verwachten een gezonde belangstelling voor pensioen en de bereidheid om je daar verder in te verdiepen. ( zie functieprofiel, bijlage 1)

Verkiezingen

Mochten er zich meer kandidaten melden dan er zetels zijn dan zullen er verkiezingen gehouden worden. Deze verkiezingen zullen plaats vinden op 1 mei 2018 (Zie verkiezingsreglement bijlage 2)
Als er evenveel kandidaten als zetels zijn, dan vinden er voor de desbetreffende groep geen verkiezingen plaats en wordt de gestelde kandidaat geacht te zijn gekozen.

Interesse?

Indien je interesse hebt in één van de functies van het verantwoordingsorgaan van SPTV, verzoeken wij je het aanmeldingsformulier ( bijlage 3) in te vullen en uiterlijk 10 april 2018 in te leveren bij het secretariaat van SPTV, maar mag ook per e-mail verstuurd worden aan: secretariaatsptv@transavia.com.

Secretariaat SPTV
t.a.v. L.A. van Dijk-Balk (ambtelijk secretaris)
P.O. Box 7777
1118 ZM Schiphol-oost