Met de CAO afspraken tussen Transavia en de VNV over de pensioenregeling vanaf 2016 is gekozen voor een individueel DC regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door de PPI (Premiepensioeninstelling) van BeFrank. Transavia en de VNV verzorgen verdere informatie hierover. Transavia heeft de uitvoeringsovereenkomst met SPTV opgezegd omdat de toekomstige regeling niet meer door SPTV zal worden uitgevoerd. De uitvoeringsovereenkomst is een contract tussen fonds en werkgever waarin de voorwaarden beschreven staan waaronder de pensioenregeling door het fonds wordt uitgevoerd.
Het fonds blijft echter voorlopig wel verantwoordelijk voor de tot 1 januari 2016 opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen welke onder het huidige garantiecontract met Aegon zijn opgebouwd. Ook de ingegane BOP-uitkeringen vallen hieronder.

Het fonds zal afspraken met Aegon maken om de toekomstige administratie en uitkeringen correct en tijdig te laten verlopen. Ook zal het fonds een besluit nemen over de aanwending van de vrije reserve die is opgebouwd. Daarbij zal een evenwichtige belangenafweging worden gemaakt. De deelnemers, pensioengerechtigden en slapers (uit dienst maar nog niet met pensioen) zijn de belangrijkste partijen daarin.

Het beroepsongeschiktheid pensioen BOP gaat ook per 1 januari 2016 over naar een andere verzekeringsmaatschappij. Na een uitloop periode van 2 jaar bij Aegon zullen nieuwe claims uit hoofde van een BOP onder de nieuwe BOP verzekering bij elipsLife gaan vallen. SPTV zal ook op dit onderdeel zorg dragen voor een goede afwikkeling van contract met Aegon.

De afwikkeling van het huidige garantiecontract met Aegon en de communicatie over de overgang naar de nieuwe situatie zullen onverminderd aandacht van het bestuur krijgen.

Samenvattend: de toekomst van de pensioenregeling vanaf 2016 is aan VNV en Transavia; het verleden is de verantwoordelijkheid en zorg van het fonds.

Het bestuur van SPTV