Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

U heeft tot 31 december 2015 deelgenomen aan de pensioenregeling voor de Vliegers van Transavia en daarom bouwde u ouderdomspensioen op bij Stichting Pensioenfonds Transavia Vliegers (SPTV). Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 58 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Meer informatie over de AOW vindt u op svb.nl.Van 1 juli 2006 tot 31 december 2015 had Transavia een middelloonregeling. Dit betekent dat u per jaar pensioen opbouwt over het pensioengevend salaris dat u in dat jaar verdient. Uw uiteindelijke pensioenuitkering is de optelsom van alle opgebouwde pensioenen over uw jaren in dienst bij Transavia. Zie voor de hoogte van het pensioen dat u kunt opbouwen onder de rubriek FAQ, ‘Hoeveel pensioen heb ik opgebouwd’ en ‘Hoeveel pensioen krijg ik later’.

Als oud-deelnemer aan onze pensioenregeling krijgt u eenmaal per 5 jaar van verzekeraar Aegon een overzicht van het opgebouwde pensioen. Dit is het UPO, uniform pensioenoverzicht. U ontvangt dit niet meer jaarlijks, omdat de pensioenregeling inmiddels is beëindigd. Maar u kunt altijd uw opgebouwde pensioen zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hierin zijn ook de AOW en pensioenen die u bij eventuele andere werkgevers hebt opgebouwd opgenomen en het pensioen dat u per 1 januari 2016 opbouwt bij de nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u overlijdt terwijl u in dienst bent bij Transavia, zorgt ons pensioenfonds voor de uitkering van het partnerpensioen en wezenpensioen voor uw nabestaanden. De hoogte van het partnerpensioen en het wezenpensioen van ons pensioenfonds is gebaseerd op de jaren dat u in dienst was bij Transavia tot 31 december 2015. Dat is het moment waarop Transavia een nieuwe pensioenregeling heeft ingevoerd. Dit partnerpensioen en wezenpensioen wordt mogelijk aangevuld vanuit de nieuwe pensioenregeling. Voor informatie over partnerpensioen in de nieuwe regeling verwijzen wij u naar Transavia.

Wat moet ik doen?
Uw partner moet uw overlijden melden bij de gemeente. De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan ons pensioenfonds. Woont u in het buitenland, dan moet uw partner uw overlijden altijd rechtstreeks melden aan ons pensioenfonds. Het pensioenfonds gaat na of er recht is op pensioen. Als dat zo is, zorgt ons pensioenfonds dat de uitkering van partnerpensioen en wezenpensioen wordt geregeld. Meer informatie

Als u beroepsongeschikt wordt (verklaard) heeft u mogelijk recht op een uitkering. Bent u beroepsongeschikt, dan betaalt het pensioenfonds (een deel van) de pensioenpremie door. Zo bouwt u nog steeds pensioen op, ook al bent u beroepssongeschikt. Tot en met 31 december 2015 was het beroepsongeschiktheidspensioen ondergebracht bij ons pensioenfonds. Vanaf die datum is de regeling via Transavia verzekerd. Was u op 31 december 2015 ziek, maar nog niet zo lang dat u officieel beroepsongeschikt bent verklaard (dit is na 2 jaar onafgebroken ziekte voor de eigen functie)dan geldt onderstaande tekst voor u zodra u beroepsongeschikt wordt. De verzekeraar keert het beroepsongeschiktheidspensioen uit en neemt de gehele of gedeeltelijke premiebetaling over vanaf het moment dat u beroepsongeschikt bent. Meer informatie

Was u ziek op 31 december 2015 maar herstelt u weer en bent u minimaal 4 weken arbeidsgeschikt, dan is de oude pensioenregeling voor u niet meer van toepassing maar geldt de nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2016. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar Transavia.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het Pensioenreglement.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Zie Wat als ik kom te overlijden?

Hoe bouwt u pensioen op?

 1. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
  De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de 50 jaar voor de ingangsleeftijd van de AOW in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) svb.nl voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op svb.nl. Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.
 2. Het pensioen dat u via Transavia opbouwt
  De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u eenmaal per 5 jaar van verzekeraar Aegon. U ontvangt dit niet meer jaarlijks, omdat de pensioenregeling inmiddels is beëindigd. Maar u kunt altijd uw opgebouwde pensioen zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hierin zijn ook de AOW, pensioenen die u bij eventuele andere werkgevers hebt opgebouwd opgenomen en het pensioen dat u per 1 januari 2016 opbouwt bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u al hebt opgebouwd in de banen die u heeft gehad.
 3. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt
  U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via Transavia. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten.

Bij een middelloonregeling bouwt u elk jaar pensioen op over een deel van uw brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele loon pensioen op. SPTV houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet franchise. Die franchise wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2015 is dit € 12.642. Het bedrag dat overblijft als we de franchise aftrekken van uw bruto jaarsalaris noemen we de pensioengrondslag. Over die pensioengrondslag bouwt u in 2015 1,224% aan pensioen op. Dit heet een middelloonregeling. Het totale pensioen dat u op deze manier opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag zo lang u leeft.

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het loon dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Voor 2015 is dit € 12.642. Het bedrag dat overblijft als we de franchise aftrekken van uw bruto jaarsalaris noemen we de pensioengrondslag. Over die pensioengrondslag bouwt u jaarlijks 1,224% aan pensioen op.

Rekensom
Stel, u bent 30 jaar en uw pensioensalaris is in 2015: € 72.642
De franchise in 2015: € 12.642 -/-
Uw pensioengrondslag is dan: € 60.000.
Hierover bouwt u in 2015 1,224% aan ouderdomspensioen op = € 734,40.

Oftewel, als u precies 1 jaar bij Transavia heeft gewerkt, dan ontvangt u vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd, jaarlijks € 734,40 tot aan uw overlijden. Meer informatie vindt u in het Pensioenreglement.

Welke keuzes heeft u zelf?

Als u uit dienst gaat bij Transavia, kunt u in veel gevallen het bij ons opgebouwde pensioen meenemen. Dit pensioen wordt dan overgedragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Of dat verstandig is en hoe dat precies werkt, leest u hieronder.

Hoe werkt waardeoverdracht?
Waardeoverdracht moet u zelf aanvragen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Deze nieuwe pensioenuitvoerder vraagt bij onze verzekeraar een opgave van uw opgebouwde pensioenen. Op basis daarvan krijgt u een voorstel voor de waardeoverdracht. U moet dan aangeven of u akkoord bent en dit document terugsturen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, moet uw partner ook voor akkoord tekenen. Nadat u dit formulier heeft teruggestuurd, wordt de waardeoverdracht voor u geregeld.

Waardeoverdracht leidt niet altijd tot een beter pensioen. Bekijk goed de gevolgen van waardeoverdracht, ook voor uw partnerpensioen, voordat u besluit om uw pensioen over te dragen. U kunt altijd vrijblijvend een offerte aanvragen voor waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Daarna besluit u pas of u wel of niet tot waardeoverdracht overgaat. Meer informatie

Partnerpensioen is de uitkering die uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn of haar overlijden. Levenslang dus. U kunt er voor kiezen om een deel van uw ouderdomspensioen te ruilen tegen partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager. U heeft dit keuzerecht als u met pensioen gaat.

Hoe geeft u uw keuze door?
Aegon informeert u tenminste 6 maanden voordat u met pensioen gaat over uw pensioen en over de keuzemogelijkheden die u heeft. Uiterlijk zes maanden voor pensionering krijgt u van hen een brief met de bijbehorende formulieren. Daarin worden de te maken keuzes uitgelegd. Door het formulier ingevuld en ondertekend door uzelf en (als u die heeft) uw partner binnen 20 werkdagen aan Aegon terug te sturen kunnen zij uw keuzes meestal uitvoeren. Belangrijk is dat als u een partner heeft, hij of zij het formulier ook ondertekent. Laat u niets binnen 20 werkdagen horen, dan wordt er niet een deel van uw ouderdomspensioen geruild voor extra partnerpensioen. Meer informatie

Partnerpensioen is de uitkering die uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn of haar overlijden. Levenslang dus. U kunt er op de pensioendatum, samen met uw partner, voor kiezen om dit partnerpensioen helemaal of voor een deel te ruilen tegen extra ouderdomspensioen. Als u op uw pensioendatum geen partner heeft, dan wordt uw partnerpensioen automatisch geruild tegen een hoger ouderdomspensioen.

Hoe maakt u een keuze?
Aegon informeert u tenminste 6 maanden voordat u met pensioen gaat over uw pensioen en over de keuzemogelijkheden die u heeft. Uiterlijk zes maanden voor pensionering krijgt u van hen een brief met de bijbehorende formulieren. Daarin worden de te maken keuzes uitgelegd. Door het formulier ingevuld en ondertekend door uzelf en (als u die heeft) uw partner binnen 20 werkdagen aan Aegon terug te sturen kunnen zij uw keuzes meestal uitvoeren. Hebt u geen partner, dan hoeft u niets te doen. Wij ruilen dan automatisch uw partnerpensioen voor u in extra ouderdomspensioen. Meer informatie

Misschien wilt u later met pensioen dan de standaard pensioenleeftijd van 58. Dit is mogelijk. Voor de deelnemer (werknemer), maar ook voor de oud-werknemer die al uit dienst is. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat u nog steeds werkt. U kunt uw pensioendatum uitstellen tot uiterlijk de datum dat u AOW gaat ontvangen. U vindt de AOW-leeftijd op svb.nl. Als u later met pensioen gaat, wordt uw ouderdomspensioenuitkering hoger. Want uw pensioen wordt korter uitgekeerd. Aegon kan voor u uitrekenen hoe hoog uw pensioen wordt als u het later laat ingaan.

Misschien wilt u eerder stoppen met werken dan de standaard pensioenleeftijd van 58. Dit is mogelijk. Voor de deelnemer (werknemer), maar ook voor de oud-werknemer die al uit dienst is. De deelnemer kan daarnaast er ook voor kiezen om gedeeltelijk eerder met pensioen te gaan. Bijvoorbeeld al voor 40% met pensioen op uw 55ste en nog 60% blijven werken. U ontvangt dan een deel van uw pensioenuitkering en nog een deel salaris. Dit kan alleen met toestemming van Transavia.

Maar eerder (gedeeltelijk) met pensioen gaan is duur. Want u spaart minder jaren voor uw pensioen en het pensioen wordt langer uitgekeerd. Uw pensioenuitkering wordt dus (veel) lager dan als het pensioen gewoon op 58 ingaat. Aegon kan voor u uitrekenen hoe hoog uw pensioen wordt als u het eerder (gedeeltelijk)laat ingaan. Meer informatie

Standaard is dat u elk jaar dezelfde pensioenuitkering ontvangt. Vanaf pensionering tot aan uw overlijden blijft de uitkering dus even hoog. Maar u kunt er voor kiezen om eerst een aantal jaren een hogere uitkering te ontvangen, en de jaren er na een lagere. Of juist andersom. Dit kan ook als u eerder dan de standaard leeftijd van 58 met pensioen wilt. Misschien wilt u de eerste jaren van pensionering een hogere uitkering omdat u verwacht deze jaren meer geld nodig te hebben dan de jaren daarna. Bijvoorbeeld omdat u de eerste jaren nog geen AOW ontvangt. Of u wilt juist eerst een lagere uitkering, omdat u bijvoorbeeld een aantal jaren een lijfrente ontvangt. Voor beide keuzen geldt: u maakt de keuze voor een periode van 9 of van 12 jaar.

Hoe geeft u uw keuze door?
Hiervoor geldt hetgeen hierboven staat onder de vraag ‘Hoe maakt u een keuze’. U krijgt uiterlijk 3 maanden voor uw pensioendatum informatie over hoe hoog uw uitkeringen dan worden. Indien u akkoord gaat kunt u het voorstel dat meegestuurd wordt tekenen en terugsturen zodat het verzoek verwerkt kan worden en uw pensioen uitbetaald zal worden. Meer informatie

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen wordt gegarandeerd. Het is echter mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Hierdoor is uw pensioen niet waardevast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

De waarde van opgebouwd pensioen kan elk jaar afnemen vanwege inflatie/prijsstijgingen. Door middel van toeslagen kan deze waarde zo veel mogelijk op peil worden gehouden. Pensioenfondsen kennen hiervoor een toeslagbeleid.Sinds 1 januari 2015 is het toeslagbeleid van het pensioenfonds gewijzigd in ‘niet doelgericht’. Dit betekent dat het pensioenfonds niet meer de ambitie heeft om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Uw pensioen is dus niet waardevast. Uw opgebouwde pensioen zal daarom in waarde iets afnemen, elk jaar dat er inflatie is. Toch kan het bestuur van het pensioenfonds in een bepaald jaar besluiten om een toeslag te geven. Dit zal alleen zo zijn als het pensioenfonds voldoende geld heeft. Omdat bovendien de wettelijke eisen streng zijn, zullen toeslagen vermoedelijk niet vaak worden gegeven.

Toeslagen laatste 10 jaar

Per 1 juli 2019 over de periode van 1 januari 2018ntot en met 1 januari 2019 met 0,96% De prijsinflatie was 1,27%
Per 1 juli 2017 over de periode van 1 januari 2016 tot en met 1 januari 2017 met 0,00% De prijsinflatie was 0,52%
Per 1 juli 2016 over de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2016 met 0,00% De prijsinflatie was 0,45%
Per 1 juli 2015 over de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 januari 2015 met 0,00% De prijsinflatie was -0,11%
Per 1 juli 2014 over de periode 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2014 met 0,00% De prijsinflatie was 0,74%
Per 1 juli 2013 over de periode 1 januari 2012 tot en met 1 januari 2013 met 1,16% De prijsinflatie was 1,59%
Per 1 juli 2012 over de periode 1 januari 2011 tot en met 1 januari 2012 met 1,58% De prijsinflatie was 2,05%
Per 1 juli 2011 over de periode 1 januari 2010 tot en met 1 januari 2011 met 0,96% De prijsinflatie was 1,90%
Per 1 juli 2010 over de periode 1 januari 2009 tot en met 1 januari 2010 met 1,29% De prijsinflatie was 0,67%
Per 1 juli 2009 over de periode 1 januari 2008 tot en met 1 januari 2009 met 3,26% De prijsinflatie was 1,44%
Per 1 juli 2008 over de periode 1 januari 2007 tot en met 1 januari 2008 met 2,58% De prijsinflatie was 1,91%
Per 1 juli 2007 over de periode 1 januari 2006 tot en met 1 januari 2007 met 1,48% De prijsinflatie was 1,25%
Per 1 juli 2006 over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 januari 2006 met 1,45% De prijsinflatie was 1,17%

Uw pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen van de inactieve deelnemers (de oud medewerkers en de pensioengerechtigden) de afgelopen 10 jaar als volgt verhoogd:

Per 1 juli 2019 over de periode van 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2019 met 0,96% De prijsinflatie was 1,27%
Per 1 juli 2017 over de periode van 1 januari 2016 tot en met 1 januari 2017 met 0,00% De prijsinflatie was 0,52%
Per 1 juli 2016 over de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2016 met 0,00% De prijsinflatie was 0,45%
Per 1 juli 2015 over de periode van 1 januari 2014 tot en met 1 januari 2015 met 0,00% De prijsinflatie was -0.11%
Per 1 juli 2014 over de periode 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2014 met 0,00% De prijsinflatie was 0,74%
Per 1 juli 2013 over de periode 1 januari 2012 tot en met 1 januari 2013 met 1,19% De prijsinflatie was 1,59%
Per 1 juli 2012 over de periode 1 januari 2011 tot en met 1 januari 2012 met 1,54% De prijsinflatie was 2,05%
Per 1 juli 2011 over de periode 1 januari 2010 tot en met 1 januari 2011 met 1,43% De prijsinflatie was 1,90%
Per 1 juli 2010 over de periode 1 januari 2009 tot en met 1 januari 2010 met 0,50% De prijsinflatie was 0,67%
Per 1 juli 2009 over de periode 1 januari 2008 tot en met 1 januari 2009 met 1,08% De prijsinflatie was 1,44%
Per 1 juli 2008 over de periode 1 januari 2007 tot en met 1 januari 2008 met 1,91% De prijsinflatie was 1,91%
Per 1 juli 2007 over de periode 1 januari 2006 tot en met 1 januari 2007 met 1,25% De prijsinflatie was 1,25%
Per 1 juli 2006 over de periode 1 januari 2005 tot en met 1 januari 2006 met 1,45% De prijsinflatiewas 1,17%

Meer informatie over het toeslagbeleid vindt u in het Pensioenreglement.

Welke kosten maken wij?

De kosten van vermogensbeheer hebben nadrukkelijk de aandacht van het bestuur. Aegon AM heeft over het verslagjaar 2014 informatie aangeleverd inzake kosten vermogensbeheer. Voor het verzekerd depot bedroegen de beheerskosten € 667.600 en de transactiekosten € 140.100. Dit is respectievelijk 0,20% en 0,04% van het gemiddeld belegd vermogen gedurende het jaar. Voor het vrij vermogen depot werd € 107.800 aan beheerskosten en € 21.200 aan transactiekosten in rekening gebracht, respectievelijk 0,38% en 0,07% van het gemiddeld belegd vermogen. Overigens betreffen de hiervoor genoemde rendementen netto rendementen, dus geschoond voor de kosten vermogensbeheer, deze zijn reeds in mindering gebracht.Meer informatie over de kosten van ons pensioenfonds vindt u in het jaarverslag.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u uit dienst gaat bij Transavia, kunt u het bij ons opgebouwde pensioen in veel gevallen meenemen. Dit pensioen wordt dan overgedragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Hoe werkt waardeoverdracht?
Waardeoverdracht moet u zelf aanvragen bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Deze nieuwe pensioenuitvoerder vraagt bij onze verzekeraar een opgave van uw opgebouwde pensioenen. Op basis daarvan krijgt u een voorstel voor de waardeoverdracht. U moet dan aangeven of u akkoord bent en dit document terugsturen. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, moet uw partner ook voor akkoord tekenen. Nadat u dit formulier heeft teruggestuurd, wordt de waardeoverdracht voor u geregeld.Waardeoverdracht leidt niet altijd tot een beter pensioen. Bekijk goed de gevolgen van waardeoverdracht, ook voor uw partnerpensioen, voordat u besluit om uw pensioen over te dragen. U kunt altijd vrijblijvend een offerte aanvragen voor waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Daarna besluit u pas of u wel of niet tot waardeoverdracht overgaat. Meer informatie

Was u op 31 december 2015 ziek, maar nog niet zo lang dat u officieel beroepsongeschikt bent verklaard (dit is na 2 jaar onafgebroken ziekte voor de eigen functie) dan krijgt u mogelijk recht op een beroepsongeschiktheidspensioen vanuit ons pensioenfonds en neemt de verzekeraar gehele of gedeeltelijke premiebetaling over vanaf het moment dat u beroepsongeschikt bent. Verder heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering van de overheid als u na 24 maanden nog steeds ziek bent. Bent u 1 jaar en 9 maanden ziek, dan moet u ook een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV (uwv.nl). Bent u na 31 december 2015 ziek geworden, dan verwijzen wij u voor informatie over de nieuwe pensioenregeling naar Transavia. Meer informatie

Als u gaat scheiden heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner krijgt recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Als u met pensioen gaat wordt daarom maandelijks een deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner uitgekeerd. Bovendien krijgt uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u tot aan de scheiding heeft opgebouwd.

Wat moet ik doen?
U moet uw scheiding of relatie beëindiging melden bij ons pensioenfonds. Er is daarvoor een speciaal formulier. Dit vindt u op rijksoverheid.nl. U moet dit formulier ingevuld en ondertekend binnen 2 jaar na uw scheiding aan het pensioenfonds sturen. En als u andere afspraken over uw pensioen heeft gemaakt, stuurt u dan deze afspraken ook mee. Meer informatie

Verhuist u naar een ander land, dan bent u verplicht om dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het pensioenfonds te melden.Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Paul Jenner (tel. 020-6046438 of via mail paul.jenner@transavia.com). Wij ontvangen graag uw e-mailadres, zodat we u snel en tegen lage kosten kunnen bereiken. U kunt dit per mail (secretariaatSPTV@transavia.com) doorgeven.

Wordt u werkloos, dan wijzigt uw pensioen bij ons pensioenfonds niet. Het opgebouwde pensioen blijft voor u staan. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat. Ook uw partnerpensioen wijzigt niet. U kunt uw partnerpensioen verhogen door een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen.Als u weer een baan krijgt, dan kunt u het pensioen dat u heeft opgebouwd in veel gevallen meenemen naar uw nieuwe werkgever. Als u maar heel weinig pensioen hebt opgebouwd, kan het zijn dat het pensioenfonds het pensioen wil afkopen. U krijgt dan een bedrag ineens. Dat komt in de plaats van het pensioen dat jaarlijks aan u uitgekeerd zou worden.

Wat moet ik doen?
U hoeft niets te doen. Transavia meldt aan ons pensioenfonds dat u uit dienst bent. Uw pensioenen worden door ons pensioenfonds voor u bewaard totdat er moet worden uitgekeerd. Zodra u een nieuwe baan heeft, kunt u uw opgebouwde pensioen in veel gevallen meenemen naar een nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit aanvragen bij de uitvoerder van uw nieuwe pensioenregeling. Als u uw ouderdomspensioen wilt uitruilen voor hoger partnerpensioen, vul dan op tijd het formulier daarvoor in. In alle gevallen is het belangrijk dat u uw contactgegevens actueel houdt, zodat ons pensioenfonds u altijd weet te vinden. Meer informatie

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer weten over uw pensioen?
Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de onderwerpen te gaan.